Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

W tym miejscu zamieszczamy wypracowane przez nas raporty, oświadczenia oraz komentarze do aktów prawnych [ do pobrania w formacie pdf na dole strony ]


opis niedostepny

Raporty wypracowane w ramach projektu MiCREATE

MiCREATE (Migrant Children in a Transforming Europe) to jeden z najważniejszych projektów badawczych, które składa się z konsorcjum jednostek naukowych z kilku europejskich krajów,  którego nasze Stowarzyszenie jest członkiem. W badaniach przyjmujemy perspektywę dzieckocentryczną, analizując sytuację dzieci z doświadczeniem migracji w lokalnym środowisku edukacji.

Systematycznie będziemy publikować kolejne raporty z naszych badań, do których linki znajdziecie u dołu strony.


opis niedostepny

Charakterystyka wielokulturowego środowiska edukacyjnego w Krakowie w świetle procesów integracji

Prezentujemy nowe badanie integracji dzieci cudzoziemskich w środowisku szkolnym Między wrześniem a grudniem 2019 roku Stowarzyszenie wraz z partnerami z Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przeprowadziło analizę środowiska edukacyjnego w Krakowie w kontekście szans integracyjnych dzieci z doświadczeniem migracji. W powstałym raporcie po raz pierwszy bliżej opisano grupę dzieci migrujących w ujęciu statystyczno-demograficznym, spróbowano określić poziom wiedzy nt. wielokulturowości oraz przeanalizować kompetencje międzykulturowe pracowników edukacji, jak też dokonano twórczej ewaluacji nowych narzędzi integracyjnych, w tym pracy asystentów międzykulturowych. Raport i badanie powstało w ramach funkcjonowania Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji - wspólnego projektu Urzędu Miasta Krakowa oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Z tym niezwykle ciekawym raportem możecie zapoznać się poniżej. 

 

opis niedostepny

Uwagi do polskiej polityki migracyjnej

W związku z pojawieniem się w obiegu publicznym dokumentu „Polityka migracyjna Polski. Projekt z dnia 10 czerwca 2019 roku” uprzejmie prosimy, na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) o udzielenie nam informacji dotyczącej:

1. Kim są autorzy projektu Polityka migracyjna Polski z dnia 10 czerwca 2019? Proszę o podanie imion, nazwisk, stanowisk oraz wykształcenia członków Zespołu do Spraw Migracji oraz ewentualnie innych autorów opracowania, jeżeli prace były zlecane na zewnątrz.
2. Kto redagował projekt Polityka migracyjna Polski z dnia 10 czerwca 2019
w Departamencie Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA? Proszę o podanie imion, nazwisk, stanowisk oraz wykształcenia.
3. Proszę o podanie autorów poszczególnych rozdziałów opracowania, tj. podanie imienia i nazwiska osoby odpowiedzialnej za dany fragment lub każdy inny
z wyróżnionych w tekście punktów dokumentu.
4. Czy i z jakim ekspertami Zespół do Spraw Migracji konsultował się przygotowując projekt Polityka migracyjna Polski?
5. Proszę o podanie, ile kosztowało przygotowanie projektu Polityka migracyjna Polski z dnia 10 czerwca 2019, a także wskazanie wysokości wynagrodzenia dla poszczególnych autorów?

W związku z upublicznieniem niniejszego dokumentu przedstawimy poniżej uwagi do jego treści jednocześnie wnosząc aby dokument ten został skierowany do szerokich konsultacji społecznych i na podstawie otrzymanych w tych konsultacjach uwag był napisany od nowa. Pożądanym byłoby aby Ministerstwo wskazało obszary, które z punktu widzenia polityki migracyjnej mają znaczenie dla państwa polskiego oraz dokonało operacjonalizacji tych obszarów, tak aby instytucje konsultujące projekt, wśród których winny się znaleźć podmioty akademickie, w tym Centrum Badań nad Migracjami PAN, Centrum Badań Migracyjnych UW Centrum Badań Migracyjnych UAM, Jagiellońskie Centrum Studiów Migracyjnych, organizacje pozarządowe działające na rzecz migrantów i edukacji międzykulturowej oraz samorządy mogły – na podstawie takiego szkieletu – opisać jak ich zdaniem winna wyglądać i być realizowana polska polityka migracyjna.
W obecnym brzmieniu przedstawiony dokument nie może być zaakceptowany, gdyż projektuje zarządzanie procesami migracyjnymi
w sprzeczności z prawami człowieka, w szczególności zaś poszanowaniem godności ludzkiej, zakazem dyskryminacji etnicznej i religijnej, wolnością wyznania, naruszając nie tylko polskie normy konstytucyjne, ale również zobowiązania międzynarodowe określone w Konwencji Genewskiej z 1951 roku, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a przede wszystkim
w sprzeczności ze wspólną polityką migracyjną państw UE. Państwo polskie jest zobowiązane do poszanowania godności każdego człowieka, nadto nie może nikogo dyskryminować w życiu publicznym ze względu na pochodzenie lub narodowość,
a w szczególności wyznanie. Stąd, dokument w dużej mierze ksenofobiczny oraz islamofobiczny nie powinien w ogóle powstać.

Poniżej (plik do pobrania w pdf.) można się zapoznać z całością dokumentu skierowanego do MSWiA, w którym znajduje się szczegółowe ustosunkowanie się do treści upublicznionego dokumentu.


Przewodnik

Przewodnik po procedurach legalizacji pobytu i zatrudnienia obcokrajowców w Polsce

Przewodnik powstał w ramach projektu: Program Otwarty Kraków - prowadzenie punktu informacyjnego w językach obcych, współfinansowanego ze środków Miasta Krakowa. Projekt realizowany był w 2018 roku przez Fundację Współpracy Polsko-Ukraińskiej "U-WORK" w partnerstwie z Fundacją Zustricz, Fundacją Wspierania Języka i Kultury polskiej im. Mikołaja Reja i Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL. Publikacja ma charakter przekrojowy i ma służyć przede wszystkim osobom  czy organizacjom udzielającym porad w legalizacji pobytu i zatrudnienia obcokrajowcom w Polsce. Procedury opracowane zostały przez radcę prawnego dr. Adama Bulandrę. Zachęcamy do ściągania i przekazywania Przewodnika osobom czy instytucjom zajmującym się świadczeniem pomocy obcokrajowcom.

 

Rola współpracy organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym w kształtowaniu polskiej polityki integracyjnej - dobre praktyki

Rola współpracy organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym w kształtowaniu polskiej polityki integracyjnej - dobre praktyki

Zachęcamy do zapoznania się z nowym artykułem dr. Adama Bulandry i dr. Jakuba Kościółka pt. "Rola współpracy organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym w kształtowaniu polskiej polityki integracyjnej - dobre praktyki". Autorzy analizują możliwości angażowania się samorządu lokalnego w procesy integracji imigrantów w Polsce na przykładzie współpracy Stowarzyszenia INTERKULTURALNI PL z Miejskim Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie, która doprowadziła do wypracowania i przyjęcia programu "Otwarty Kraków".

 

opis niedostepny

Lekcje tolerancji. Pakiet edukacyjny dla nauczycielek i nauczycieli

Publikacja zawiera omówienie zagadnień z zakresu dyskryminacji i jej przeciwdziałania oraz rozumienia zagadnień tolerancji i otwartości na różnorodność kulturową. Kolejne rozdziały składające się na przewodnik zawierają scenariusze ćwiczeń poświęcone danym mniejszościom oraz ich wpływowi na kształtowanie się kultury polskiej. Przewodnik uwzględnia w pewnym zakresie także lokalny kontekst wielokulturowości poprzez omówienie genezy konfliktu sektariańskiego między Cracovią i Wisłą oraz jego konsekwencje, związane z szerzeniem antysemityzmu, ale także omawia wpływ różnych mniejszości na rozwój Krakowa.

 
Scenariusze zajęć oraz opis zagadnień pomocniczych podzielone są na dwa bloki – ogólny, obejmujący generalne zagadnienia związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji, tolerancją, rolą uprzedzeń i stereotypów w procesie wykluczania i nierównego traktowania określonych grup społecznych, oraz szczegółowy – dotyczący następujących zagadnień: mniejszości romskiej i jej dyskryminacji; przeciwdziałania rasizmowi; religiom świata oraz dyskryminacji na tle religijnym, z uwzględnieniem islamofobii; uchodźcom oraz stereotypom na ich temat; antysemityzmowi i jego źródłom, z uwzględnieniem sektariańskiego konfliktu między Cracovią a Wisłą.

 

 

Przeciwdziałanie mowie nienawiści. Podręcznik dla środowiska politycznego

Publikacja ta powstała w ramach projektu „Hate Speech Alert – przeciwdziałanie mowie nienawiści w przestrzeni publicznej”, finansowego z Funduszy EOG w ramach programu „Obywatele dla demokracji” i realizowanego przez Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL i Fundację Dialog-Pheniben. Zasadniczym zadaniem publikacji było dostarczenie politykom, głównie parlamentarnym wiedzy z zakresu problematyki mowy nienawiści oraz regulacji antydyskryminacyjnych, w tym charakterystyka najczęstszych postaw skutkujących nierównym traktowaniem oraz opis grup, w największym stopniu narażonych na dyskryminację, wykluczenie oraz nienawiść społeczną.
Podręcznik składa się z kilku części. W pierwszej podana jest definicja mowy nienawiści, tak jak zjawisko to jest rozumiane w prawie międzynarodowym. Omówiony zostaje również stan polskiego prawa w zakresie definiowania, przeciwdziałania i represjonowania wypowiedzi, które wpisują się w definicję mowy nienawiści. Omówienie zagadnień prawnych podparte jest konkretnymi przykładami i studiami przypadków.
Podręcznik zawiera również analizę problemu relacji między wolnością słowa a mową nienawiści oraz prawem do słusznej, racjonalnej krytyki zachowań innych ludzi.

W dalszej części podręcznika omówiona zostaje rola środowiska politycznego w przeciwdziałaniu mowie nienawiści w przestrzeni publicznej. W podręczniku podkreślone jest zróżnicowanie traktowania różnych grup społecznych w zakresie ich ochrony przed zjawiskiem mowy nienawiści, szkalowania lub znieważania. Omawiane są przyczyny dyskryminacji osób ze względu na płeć, pochodzenie narodowe, etniczne lub rasowe, wyznanie lub bezwyznaniowość, wiek, niepełnosprawność lub orientację seksualną.


Ostatnia część podręcznika poświęcona jest bezpośrednio językowi używanemu w polityce oraz zawiera zalecenia poprawnego politycznie języka. Autorzy tłumaczą dlaczego warto trzymać się reguł poprawności politycznej i dlaczego jej reguły są społecznie pożyteczne, wbrew potocznym sądom i stereotypom. Zalecenie związane z używaniem wrażliwego języka podzielone są na zalecenia ogólne i szczegółowe, dotyczące poszczególnych grup, wobec których prawo zakazuje dyskryminacji w życiu społecznymi i politycznym.

Publikacja dostępna do pobrania u dołu strony.

 


Jak pisać nie dyskryminując. Przewodnik dla środowiska dziennikarskiego

Publikacja ta to jeden z wielu rezultatów realizacji projektu „Hate Speech Alert – przeciwko mowie nienawiści w przestrzeni publicznej”. Projektu zainicjowanego i wdrażanego przez Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL i Fundację Dialog-Pheniben, a finansowanego ze środków Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Projekt Hate Speech Alert miał  zapobiegać stosowaniu mowy nienawiści w przestrzeni publicznej oraz promować postawy przeciwstawiające się wrogiemu językowi używanego przez przedstawicieli środowiska politycznego i dziennikarskiego. Właśnie do przedstawicieli i przedstawicielek tego drugiego kierowany jest ten przewodnik.

Powstał on z myślą o dziennikarzach i dziennikarkach i podejmuje kwestie, które najczęściej poruszali podczas cyklicznych warsztatów o mechanizmach powstawania i przeciwstawiania się mowie nienawiści, którymi dzielili się z nami przez ponad rok realizacji wspomnianego projektu. „Jak pisać, nie dyskryminując…” jest pakietem edukacyjno-informacyjnym, poświęconym zjawisku mowy nienawiści. Ma on za zadanie pokazać, jak przeciwdziałać językowi nienawiści i ułatwiać unikanie go w pracy i działalności publicznej. Nie ma piętnować osób, wytykać błędów czy niewiedzy – jego celem jest dostarczenie rzetelnych informacji, faktów i definicji, które mogą być przydatne w codziennej aktywności osób ze środowiska politycznego i dziennikarskiego. Ma też skłonić do refleksji nad samym zjawiskiem mowy nienawiści oraz trudnościami i wątpliwościami, które się wiążą z przeciwdziałaniem, odpowiedzialnością i wrażliwością na inność. Ma pomóc w odpowiedzi na pytania, które zadajemy sobie codziennie, i pokazać, że zawsze warto działać i sprzeciwiać się niesprawiedliwości, agresji i nienawiści. 

Publikacja do pobrania poniżej.

 Zapraszamy do lektury!

 

 

Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej. Raport z badań prasy w 2014 roku

Między październikiem 2014 roku a lipcem 2015 roku Stowarzyszenie zakończyło pracę nad diagnozą mowy nienawiści stosowanej przez polityków i dziennikarzy, która miała posłużyć wyodrębnieniu grup docelowych projektu Hate Speech Alert-przeciwko mowie nienawiści w przestrzeni publicznej. W ten sposób powstała publikacja "Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej. Raport z badań prasy w 2014 roku". W ramach pracy nad publikacją dokonano ewaluacji i metaanalizy dotychczasowych danych i opracowań na temat tego zjawiska. Badania ilościowe otrzymanego od spółki Press Service materiału prasowego zakończyliśmy w kwietniu 2015 roku. W jego wyniku wytypowano trzy grupy wobec których stwierdzono najwyższy współczynnik współwystępowania języka charakterystycznego dla mowy nienawiści w otoczeniu wyrazów denotujących poszczególne grupy społeczne objęte badaniem.
Są to mniejszości seksualne, muzułmanie i Żydzi.
Analizę przeprowadzono za pomocą statystycznych narzędzi komputerowych w oparciu o automatyczną analizę słów oraz ich związków w badanych korpusach tekstowych. W ramach badania ilościowego analizie poddano 26 501 artykułów prasowych, które ukazały się pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2014 roku na temat 9 mniejszości w siedmiu gazetach codziennych oraz trzynastu tygodnikach.  Dodatkowo, przeprowadziliśmy analizę jakościową zgromadzonego materiału w odniesieniu do 3 wyłonionych grup. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej analizy. Poniżej zamieszczamy sam Raport oraz jego streszczenie.

 


O relacji między systemowym a społecznym obliczem ksenofobii w Polsce

 O relacji między systemowym a społecznym obliczem ksenofobii w Polsce

Polecamy artykuł pt. " O relacji między systemowym a społecznym obliczem ksenofobii w Polsce", autorstwa członków naszego Zarządu - Adama Bulandry i Jakuba Kościółka. Artykuł ukazał się w piśmie "Studia migracyjne - Przegląd polonijny" nr 4/2014.

 


opis niedostepny

 Lokalne/międzysektorowe polityki na rzecz Migrantów. Podsumowanie projektu

Przedstawiamy Państwu raport podsumowujący projekt „Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji Imigrantów” prowadzony przez Fundację Inna Przestrzeń w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Homo Faber oraz Stowarzyszeniem INTERKULTURALNI PL.

Projekt dla nas niezwykle ważny – przy wielu inicjatywach podejmowanych w Polsce na rzecz integracji migrantów i migrantek, pozwolił on rozpocząć proces zacieśniania współpracy pomiędzy głównymi ośrodkami, które prowadzą te działania i tym samym wznieść się ponad perspektywę jednego miasta, czy też jednego rodzaju działalności. Poprzez zainicjowanie Forów – organizowanych w różnych lokalizacjach w Polsce, skupiących osoby z różnych sektorów – chcieliśmy pokazać znaczenie miast/samorządów w kształtowaniu sytuacji imigrantów i migrantek w kraju. Zależało nam również na jak największym włączeniu samych cudzoziemców i cudzoziemek do debaty. Półtora roku intensywnej pracy – głównie w Warszawie, Krakowie i Lublinie, przyniosło wiele ważnych wniosków co do kierunku dalszych działań.

 


Raport z dobrych praktyk integracyjnych w wybranych mistach europejskich

Raport - dobre praktyki integracyjne

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem wypracowanym w ramach projektu "Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji Imigrantów" prowadzonego przez Fundację Inna Przestrzeń (Warszawa) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Homo Faber (Lublin) i Stowarzyszeniem INTERKULTURALNI PL.

W Raporcie przedstawiono dobre praktyki z Glasgow, Galway, Malmo, Berlina i Lizbony, które można wykorzystać w Małopolsce, w szczególności w Krakowie.

 


Dobre praktyki europejskie w przeciwdziałaniu rasizmowi i ksenofobii

Dobre praktyki wielokulturowe w Europie

 

Prowadzony przez Stowarzyszenie projekt lobbyingowy na rzecz wprowadzenia w Krakowie strategii przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii, prowadzony do maja 2013 roku przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego, ma za zadanie zmienić podejście administracji lokalnej, w którym kwestie ochrony praw człowieka, równości i różnorodności uważane są kwestie poboczne, nie mające bezpośredniego przełożenie na jakość życia mieszkańców. Program w fazie swojej realizacji zakładał weryfikację praktyczną przyjętych założeń poprzez czerpanie z doświadczenia innych miast, które posiadają analogiczne rozwiązania. Stowarzyszenie przeprowadziło zatem cztery wizyty studyjne, podczas których został zebrany materiał służący dowiedzeniu skuteczności poszczególnych elementów strategii w zapobieganiu zjawisku ksenofobii i rasizmu. Otrzymane dokumenty, rady i zaobserwowane praktyki w niewątpliwy sposób zwiększyły naszą wiedzę o sposobach radzenia sobie ze zjawiskami rasizmu, ksenofobii, nienawiści i możliwymi konfliktami na tle etnicznym i narodowościowym oraz pozwoliły na sformułowanie rzeczowych i przekonujących argumentów w działaniach lobbyingowych na rzecz przyjęcia i wdrożenia przez Kraków analogicznych rozwiązań w ramach całościowej strategii programowej. Poniżej prezentujemy relację z tych wizyt uwzględniającą najważniejsze spostrzeżenia i opis prowadzonych w tych miastach działań.

 

 

opis niedostepnyAkademia Interkulturalna – Dobre praktyki. 

W ramach projektu „Akademia Interkulturalna – dobre praktyki” Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL przygotowało publikację, zawierającą zbiór pozytywnych inicjatyw związanych z promowaniem różnorodności kulturowej w Małopolsce. Dobre praktyki przedstawiło 13 różnych organizacji z sektora prywatnego (firmy i korporacje), publicznego (urzędy i służby publiczne) oraz jednostki związane ze szkolnictwem wyższym (uczelnie i organizacje studenckie).

 

 

Opinia w sprawie

 Opinia w sprawie "Projektu ustawy o cudzoziemcach"

Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL opracowało i przesłało, w ramach konsultacji społecznych, do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych opinię na temat "Projektu ustawy o cudzoziemcach".

 

 

opis niedostepny

Multicultural Europe - are we really united in diversity?

Publikacja jest efektem warsztatów atydyskryminacyjnych, które odbyły się pomiędzy 17 a 21 kwietnia 2012 w ramach projektu „Wielokulturowa Europa – czy naprawdę jesteśmy zjednoczeni w różnorodności”. Wzięło w nim udział 15 osób z 12 krajów europejskich. Zawiera ona ćwiczenia, które były wykorzystywane podczas warsztatów.

 


Projekt strategii przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii

Projekt strategii przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii

Dokument zawiera opis występujących w Krakowie problemów, określenie zadań dla poszczególnych służb i organizacji, określenie katalogu obowiązków i ciężaru odpowiedzialności za ich wykonanie, wskazanie sposobów i administracyjnych ścieżek postępowania w przypadku konieczności reakcji na dany, określony akt lub zachowanie. Strategia określa również sposoby prowadzenia działań typowo prewencyjnych, obejmujących zadania publiczne w sferze edukacji, kształtowania przestrzeni publicznej, organizacji imprez masowych, a także kampanii społecznych.

 


opis niedostepny

Suplement do raportu "Cudzoziemcy w Krakowie"

Suplement jest podsumowaniem prawie rocznej pracy na rzecz dostosowania krakowskich instytucji do potrzeb obcokrajowców. Prezentujemy w nim stan wprowadzenia naszych rekomendacji, czyli co do tej pory udało się zmienić. Dodatkowo publikacja zawiera część napisaną w całości przez obcokrajowców, którzy dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat życia w Krakowie. Działania finansowane były przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Demokracja w Działaniu – Nadzór.

 


opis niedostepny

Raport "Cudzoziemcy w Krakowie" Monitoring krakowskich instytucji publicznych pod kątem ich dostosowania do potrzeb obcokrajowców mieszkających w Krakowie lub go odwiedzających.

Informacje przedstawione w raporcie są rezultatem 7 miesięcznego projektu monitoringowego realizowanego przez Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL między styczniem a lipcem 2011 roku.  Działania finansowane były przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Demokracja w Działaniu – Nadzór. Długofalowym celem projektu jest ułatwienie cudzoziemcom funkcjonowania w Krakowie.

 

 

Oświadczenie w sprawie sytuacji rodziny Batdavaa

Oświadczenie w sprawie sytuacji rodziny Batdavaa

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Cudzoziemcy w Krakowie monitoring - raport.pdf (Rozmiar: 1908655 bajtów)
Oświadczenie w sprawie sytuacji rodziny Batdavaa.pdf (Rozmiar: 181037 bajtów)
Cudzoziemcy w Krakowie. Suplement do raportu.pdf (Rozmiar: 937510 bajtów)
Projekt strategii przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii w Krakowie.pdf (Rozmiar: 1741096 bajtów)
Multicultural Europe.pdf (Rozmiar: 1008007 bajtów)
Uwagi do projektu ustawy o cudzoziemcach.pdf (Rozmiar: 275249 bajtów)
List do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów-ngo.pdf (Rozmiar: 73454 bajtów)
Tabela_konsultacje_-_konferencja_25_01_2013.pdf (Rozmiar: 1296068 bajtów)
List Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie konsultacji społecznych.pdf (Rozmiar: 822802 bajtów)
Odpowiedź na pismo Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie konsultacji społecznych.pdf (Rozmiar: 109378 bajtów)
Akademia Interkulturalna – Dobre praktyki.pdf (Rozmiar: 595471 bajtów)
dobre praktyki wielokulturowe.pdf (Rozmiar: 2646107 bajtów)
Uwagi do projektu wykonawczego Polityki Migracyjnej Polski.pdf (Rozmiar: 177619 bajtów)
Raport - dobre praktyki integracyjne.pdf (Rozmiar: 470497 bajtów)
Lokalne międzysektorowe polityki na rzecz Migrantów. Podsumowanie projektu.pdf (Rozmiar: 10400759 bajtów)
O relacji między systemowym a społecznym obliczem ksenofobii w Polsce.pdf (Rozmiar: 253484 bajtów)
Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej. Raport z badań prasy w 2014 roku.pdf (Rozmiar: 2789129 bajtów)
Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej. Raport z badań prasy w 2014 roku-streszczenie.pdf (Rozmiar: 812293 bajtów)
Jak pisać nie dyskryminując Przewodnik dla środowiska dziennikarskiego.pdf (Rozmiar: 1908779 bajtów)
Przeciwdziałanie mowie nienawiści. Podręcznik dla środowiska politycznego.pdf (Rozmiar: 1758860 bajtów)
Lekcje tolerancji. Pakiet edukacyjny dla nauczycielek i nauczycieli.pdf (Rozmiar: 861546 bajtów)
Rola współpracy organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym.pdf (Rozmiar: 4207029 bajtów)
Przewodnik po procedurach legalizacji pobytu i zatrudnienia obcokrajowców w Polsce.pdf (Rozmiar: 1848028 bajtów)
Uwagi do polskiej polityki migracyjnej.pdf (Rozmiar: 177619 bajtów)
OWiM - Charakterystyka Wielokulturowego środowiska Edukacyjnego w Krakowie w świetle procesów integracji.pdf (Rozmiar: 2069283 bajtów)
MiCREATE. Contemporary Debates on Migrant Children Integration.pdf (Rozmiar: 886482 bajtów)
MiCREATE. Comparative Report Educational Community Members and School Systems.pdf (Rozmiar: 1411911 bajtów)
MiCREATE. National Report on Educational Community.Poland.pdf (Rozmiar: 694240 bajtów)
MiCREATE. EU Policy Framework for Integration of Migrant Children.pdf (Rozmiar: 1158912 bajtów)
MiCREATE. Snapshot of Good Practices for Integration of Migrant Children.pdf (Rozmiar: 869312 bajtów)
MiCREATE. Snapshot of Innovative Approaches for Integration of Migrant Children.pdf (Rozmiar: 726048 bajtów)
MiCREATE. State of the Art.pdf (Rozmiar: 2524001 bajtów)
MiCREATE. Political and media discourse analysis and review of public opinion.pdf (Rozmiar: 1813852 bajtów)
MiCREATE. Fieldwork with Experts.pdf (Rozmiar: 1332616 bajtów)
Projekt i program Interhead.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.