Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

UKOŃCZONE PROJEKTY:


opis niedostepny

Listopad 2020 - marzec 2021

Stowarzyszenie wraz z Fundacją Wspierania Języka i Kultury Polskiej im. Mikołaja Reja zaprosili uczniów i uczennice krakowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie artystycznym (plastyczno-literacko-fotograficzno-rzeźbiarskim) pn. "Miasto wielokulturowe w XXI wieku".


Celem konkursu było:
1. Promocja wielokulturowości, postaw społecznych opartych na tolerancji i otwarciu na różnorodność społeczną, w oparciu o poszanowanie otoczenia historycznego i kulturowego, w tym dziedzictwa lokalnego.
2. Zachęcanie uczniów do czynnego zainteresowania się miastem, jego historią, dziedzictwem kulturowym, tożsamością regionalną oraz umożliwienie im kreatywnego podejścia do przyszłości miasta jako ośrodka wielu kultur i rezerwuaru różnorodności społecznej.
3. Rozwój umiejętności artystycznych wśród dzieci, a także stworzenie impulsu do rozwoju wrażliwości międzykulturowej, umiejętności artystycznych oraz umożliwienie dzieciom i młodzieży poznanie miasta.


Do konkursu zgłoszono 136 prac. Nagrodzono 6 prac, w dwóch kategoriach wiekowych, a także przyznano 12 wyróżnień. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 12 marca 2021 w krakowskim magistracie.


Projekt finansowany był ze środków Miasta Krakowa.

 

 

 

 

 

 

opis niedostepny

Listopad 2020 - luty 2021

Wystawa sztuki białoruskiej “Before/After/2020. Belarus” to rodzaj artystycznej kroniki dramatycznych wydarzeń z sierpnia 2020 roku, które miały miejsce na Białorusi po wyborach prezydenckich: jest prawdziwa w swoim przedstawieniu, szczera w przekazywaniu emocji i uczuć, bo wydarzenia są prawdziwe. Prezentowane na wystawie dzieła malarstwa, grafiki, rzeźby są refleksjami, wyrazem obywatelskiej postawy 10 białoruskich artystów. Łączy ich zbiorowy ból, złość, bezsilność, strach, rozpacz, które przekształciły się w formy plastyczne. Ze względów pandemicznych wystawa została zorganizowana wirtualnie (https://before-after.interkulturalni.pl ), a także w dniach 9-23 lutego była prezentowana w lobby Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Autorką pomysłu i kuratorką wystawy była Ksyeniya Zhukowskaya, a zorganizowana została we współpracy ze społecznością Białorusini w Krakowie. W ramach projektu odbyła się też debata online pt. „Białoruś jest kobietą”, w której wzięły udział białoruskie aktywistki i działaczki społeczne (https://www.facebook.com/events/513802612853564).


Projekt współfinansowany był ze środków Miasta Krakowa.

 

 Projekt współfinansowany był ze środków Stowarzyszenia zebranych podczas zbiórki 1% odpisu podatku dochodowego.

 

 

 

 

opis niedostepny

Kwiecień 2019 - grudzień 2019

Już po raz drugi Stowarzyszenie było organizacją partnerską w prowadzeniu Punktu Infrormacyjnego dla Obcokrajowców w Krakowie.
Punkt był prowadzony przez Fundację Współpracy Polsko-Ukraińskiej U-WORK we współpracy z Fundacją Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M. Reja,Fundacją ONE WORLD - ONE HEART, Stowarzyszeniem Rodzin Wielokulturowych oraz naszą organizacją. Patronem medialnym był portal “UAinKrakow.pl”. Zadaniem Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców była realizacja następujących celów:

1. Zwiększenie wiedzy cudzoziemców na temat ich praw i obowiązków oraz kwestii związanych z życiem w mieście w obszarach:
- dostępu do edukacji,
- dostępu do służby zdrowia,
- dostępu do kultury,
- uzyskiwania specjalistycznych uprawnień, np. prawa jazdy, karty rowerowej dla osób niepełnoletnich,
- dostępu do pomocy społecznej i świadczeń socjalnych,
- dostępu do rynku pracy i równych warunków zatrudnienia, doradztwa personalnego czy zawodowego,
- dostępu do rynku mieszkaniowego,
- dostępu do interwencji kryzysowej, pomocy prawnej, adwokata, pomocy psychologicznej i in. w przypadku doświadczania nierównego traktowania, w tym przemocy i/lub dyskryminacji,
- pomocy w załatwianiu spraw życiowych, np. z zakresu legalizacji pobytu, uzyskaniu Karty Polaka, meldunku, PESEL, E-PUAP
- rejestracji dzieci, obywatelstwa, pozwolenia na pracę i in.,
- korzystania z możliwości podnoszenia własnej wiedzy i kompetencji, np. bezpłatnej i/lub płatnej oferty kursów językowych, kwalifikacyjnych, zawodowych.

2. Wzrost zaangażowania obywatelskiego cudzoziemców mieszkających w Krakowie oraz ich integracji z mieszkańcami miasta poprzez:
- wskazywanie możliwości włączania się w działalność grup społecznych i podejmowania aktywności obywatelskiej, pomoc w zrzeszaniu się i samoorganizacji,
- informowanie nt. działających w Krakowie organizacji i instytucji działających na rzecz migrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych,
- popularyzowanie wiedzy nt. eventów i wydarzeń kulturalno-oświatowych,
- popularyzację idei Budżetu Obywatelskiego,
- uniknięcie zjawiska “Expat Blues”.

3. Wzmocnienie działań informacyjno-promocyjnych w obszarze integracji cudzoziemców w Krakowie, w tym:
- obsługa skrzynki mailowej Punktu Informacyjnego, udostępnionej do obsługi cudzoziemców (
info@migrant.krakow.pl),
- obsługa dyżurnego telefonu ( 12 312 46 06) informacyjnego dla cudzoziemców w trakcie pełnionych dyżurów,
- obsługa FanPage na Facebooku Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców, stały kontakt z Referatem ds. Projektów Społecznych, Dialogu i Wielokulturowości w zakresie opracowywania treści do publikacji,
- dostarczanie plakatów oraz ulotek PIO do urzędów i instytucji obsługujących migrantów.

4. Obsługa w Punkcie informacyjnym minimum w językach: polskim, angielskim, ukraińskim, rosyjskim.

Działanie było finansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

 

 

 

 

opis niedostepny

Październik 2018 - grudzień 2018

Festiwal INTERKULTURALIA jest corocznym wydarzeniem odbywającym się w Krakowie i mającym na celu popularyzację wiedzy na temat wielokulturowości oraz różnorodności kulturowej. Edycja Festiwalu z 2018 roku poświęcona była kulturom państw ościennych, mniejszości etnicznych i narodowych w Polsce oraz wielokulturowego dziedzictwa Krakowa. Podczas Festiwalu INTERKULTURALIA 2018, który odbył się w dniach 21-25 listopada, odbyły się między innymi debaty, wykłady eksperckie, warsztaty akulturacyjne i prawne dla obcokrajowców, spacery tematyczne, warsztaty kreatywnego pisania oraz szereg innych wydarzeń promujących inne kultury oraz mających charakter popularyzujący wiedzę.

Festiwal był współfinansowany ze środków Miasta Kraków.

Festiwal był współfinansowany ze środków zebranych w ramach odpisu 1% podatku.

 

 

 

Maj 2018 - grudzień 2018

Stowarzyszenie było partnerem w projekcie na prowadzenie Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców w Krakowie.

Punkt Informacyjny prowadzony był przez cztery organizacje: Fundację Współpracy Polsko-Ukraińskiej "U-WORK" (Lider projektu), Fundację "ZUSTRICZ", Fundację Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja oraz naszą organizację.
Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców – to miejsce, gdzie każdy cudzoziemiec,  mieszkający w Krakowie mógł uzyskać potrzebną mu informację.
Batorego 2 to nie tylko miejsce gdzie udzielaliśmy informacji ale była to także przestrzeń integracji i realizacji projektów dla obcokrajowców.


Udzielaliśmy informacji w zakresie:
· przepisów prawa (legalizacji pobytu, zakupu i najmu nieruchomości i inne);
· sposobu funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych i dostępu do służby zdrowia;
· dostępu do rynku pracy, podniesienia kwalifikacji zawodowych;
· uzyskania pomocy społecznej, mieszkaniowej i świadczeń socjalnych;
· edukacji dzieci i dorosłych w tym nauki języka polskiego;
· dostępu do kultury;
· procedur administracyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem w środowisku lokalnym (np. prawo jazdy, rejestracja samochodu, meldunek, PESEL, E-PUAP itp.).

Projekt współfinansowany był przez Gminę Miejską Kraków.


opis niedostepny

Listopad 2016 - marzec 2017

W listopadzie 2016 roku Stowarzyszenie rozpoczęło nowy projekt "Lekcje tolerancji - scenariusze zajęć dla szkół", którego celem było przygotowanie przewodnika metodycznego dla nauczycieli jak mówić uczniom gimnazjów i liceów o zagadnieniach tolerancji, różnorodności społecznej oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji. Przewodnik został wydany w wersji elektronicznej w postaci konkretnych scenariuszy lekcji, z licznymi "przykładami z życia", propozycjami materiałów dydaktycznych, wyjaśnieniem pojęć oraz propozycjami jak wprowadzać elementy edukacji antydyskryminacyjnej do zajęć szkolnych. Lekcje zostały poświęcone mniejszościom narodowym i etnicznym, uchodźcom, tolerancji religijnej i światopoglądowej. W ramach projektu uruchomiliśmy również serwis internetowy, gdzie nauczyciele mogą się z nami kontaktować, zasięgać wiedzy oraz otrzymywać odpowiedzi na zadawane przez siebie i uczniów pytania. Scenariusze powstawały do końca 2016 roku i zostały udostępnione krakowskim szkołom jako oferta zajęć fakultatywnych.

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.


Projekt współfinansowany ze środków zebranych przez organizację w ramach 1% podatku.

 

 

 

opis niedostepny

Listopad 2016 - luty 2017

25 listopada 2016, pokazem filmu “Zima na Lampedusie” Stowarzyszenie rozpoczęło projekt realizowany dzięki uprzejmości Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (projekt Watch Docs. Zrób to sam), w partnerstwie z Instytutem Studiów Międzykulturowych UJ o nazwie Prawa Człowieka w Filmie. W ramach festiwalu prezentowaliśmy 4 filmy dokumentalne (Zima na Lampedusie, Winny z założenia, Drużyna E, Za kratami nie nosimy burek) mówiące o różnych aspektach przestrzegania lub naruszania praw człowieka. Pokazy połączone były z prelekcjami ekspertów oraz dyskusjami z publicznością.

Projekt realizowany był dzięki:

 

Partner:

Projekt współfinansowany ze środków zebranych przez organizację w ramach 1% podatku.

 


opis niedostepny

Wrzesień 2014 - luty 2016

Od września 2014 roku Stowarzyszenie w partnerstwie z Fundacją Dialog-Pheniben realizowało 18-miesięczny projekt "Hate Speech Alert- przeciwko mowie nienawiści w przestrzeni publicznej", finansowany ze środków Funduszy EOG. Projekt miał zapobiegać stosowaniu mowy nienawiści przez polityków i dziennikarzy wobec 3 grup społecznych najbardziej narażonych na dyskryminację z ich strony. Selekcja grup nastąpiła w oparciu o diagnozę przekazów medialnych z ostatnich dwóch lat. Działania prewencyjne zostały przekazane w elementach edukacji antydyskryminacyjnej dla dziennikarzy i zaplecza politycznego wdrażanych w ramach warsztatów. Dodatkowo  grupa przeszkolonych w ramach projektu
wolontariuszy wzięła udział w bieżących działaniach kontrolnych i monitoringowych wobec wypowiedzi medialnych polityków oraz analizie działalności prasy i mediów elektronicznych. Projektowi towarzyszyła kampania edukacyjno-uświadamiająca. Działania miały charakter ogólnopolski i realizowana była między innymi w okresie wyborów parlamentarnych i prezydenckich. W ramach projektu powstały publikacje dla dziennikarzy i polityków ułatwiające im unikać języka nienawiści w pracy i działalności publicznej oraz raport z badań prasy pod kontem grup najbardziej narażonych na mowę nienawiści.

 

Współfinansowane ze środków Funduszy EOG.

 


opis niedostepny

Sierpień 2015 - Grudzień 2015

1 sierpnia 2015 roku rozpoczęliśmy projekt, współfinansowany przez Gminę Miejską Kraków, zmierzający do organizacji w październiku II edycji Festiwalu Wielokulturowego Interkulturalia, tym razem jako części zadania publicznego w zakresie „Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji".
Idea Festiwalu Interkulturalia wyrosła z założenia, że promocja wielokulturowości jest  kluczem do walki z rasizmem i ksenofobią oraz zwiększania przestrzeni akceptacji różnorodności w środowisku lokalnym. Podstawowym celem Interkulturaliów było zwrócenie uwagi mieszkańców Krakowa na  zagadnienia różnorodności kulturowej i walkę z postawami rasistowskimi i ksenofobicznymi.

Przeprowadzone w ramach Festiwalu działania dały okazję mieszkańcom Krakowa, wywodzącym się z różnych środowisk i kultur możliwość spotkania i wspólnego celebrowania różnorodności, jako elementu wzbogacającego lokalne stosunki społeczne i sprzyjającego rozwojowi kulturalnemu wspólnoty lokalnej.

W ramach Festiwalu można było wziąć udział w warsztatach tanecznych, kulinarnych, kaligraficznych, muzycznych, poznając języki, kulturę artystyczną i kuchnie różnych stron świata. Zorganizowana została również wystawa o imigrantach, pokaz filmowy i wydarzenia muzyczne. Cudzoziemcy mieli również okazję zaprezentować swoją kulturę podczas wielokulturowego pikniku.

Projekt był współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków. 

Program Festiwalu do ściągnięcia u dołu strony.

 

 

opis niedostepny

Luty 2015 - lipiec 2015

Bezpłatny kurs języka polskiego dla obcokrajowców.


Kurs był prowadzony przez wolontariuszkę dla klilkunastu obcokrajowców pochodzących z kilku krajów, a obecnie mieszkających w Krakowie. Kurs odbywał się w siedzibie organizacji i był pilotażowym, autorskim projektem Stowarzyszenia. Podręczniki dla uczestników zostały częściowo podarowane przez Szkołę języka polskiego Varia w Krakowie, a częściowo sfinansowane ze środków własnych Stowarzyszenia. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy, które odbywały zajęcia w cyklu cotygodniowym. 

 

 

opis niedostepny

Sierpień - Grudzień 2014

Skalskie spotkania z wielokulturowością było cyklem siedmiu wydarzeń promujących kultury i literatury mniejszości etnicznych i narodowych zamieszkujących Polskę oraz najliczniejszych grup imigranckich w naszym kraju.

W ramach spotkań odbywały się prelekcje, spotkania autorskie, warsztaty taneczne, warsztaty muzyczne, wydarzenia skierowane do najmłodszych odbiorców oraz projekcje filmowe.

Projekt realizowany był w partnerstwie z Centrum Kultury, Sportu i Rekreacje w Skale, gdzie odbywały się spotkania.

Działanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


      

 

 

 

 

Wsparcie na Starcie Maj 2013 -grudzień 2013

„Wsparcie na starcie” to sieć wolontariuszy którzy pełnili rolę asystentów społeczno – kulturowych dla cudzoziemców przybywających do Krakowa, utworzona w ramach projektu Stowarzyszenia Interkulturalni PL oraz Urzędu Miasta Krakowa.

Jesienią grupa wolontariuszy została przygotowana do pełnienia swoich zadań poprzez udział w cyklu warsztatów m.in. z zakresu komunikacji międzykulturowej, działań antydyskryminacyjnych i podstaw procedur administracyjnych, z którymi najczęściej spotykają się przyjeżdzający do naszego miasta obcokrajowcy. W praktyce cudzoziemcy mogli uzyskać pomoc w sytuacjach: wizyt w urzędach, wypełniania formularzy, poszukiwania mieszkania, odnajdywania się w przestrzeni miasta, poznawania kultury itp. Ponieważ był to pierwszy tego typu projekt, ma on formę pilotażu. Ze wsparcia wolontariuszy można było korzystać od stycznia do czerwca 2014 roku.

Projekt był dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Partnerem projektu jest Urząd Miasta Krakowa.

 

 

Miejskie polityki migracyjneKwiecień 2013 - Grudzień 2014


Projekt wsparcia lokalnej polityki integracji migrantów

Fundacja Inna Przestrzeń (Warszawa) we współpracy z Stowarzyszeniem Homo Faber (Lublin) oraz INTERKULTURALNI PL (Kraków) realizowały projekt “Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji Imigrantów”.


Projekt dotyczył tworzenia rekomendacji dla spójnej polityki integracji imigrantów w oparcia o praktyczne doświadczenia współpracy międzysektorowej w trzech najważniejszych w Polsce ośrodkach imigracji: Warszawie, Krakowie i Lublinie. Trzy międzysektorowe fora robocze dały możliwość wymiany lokalnych doświadczeń, udział zagranicznych ekspertów oraz wizyta wtudyjna do Wiednia pozwoliły nadać pracom kontekst europejski. Fora miały także bardzo wymierne rezultaty: wypracowały narzędzia monitorowania i tworzenia ofert migracyjnych miast, wsparcia lokalnych platform działania na rzecz integracji imigrantów oraz zwiększania partycypacji imigrantów w podejmowanie dotyczących ich decyzji. W ramach projektu wsparta została debata publiczna na temat nadania praw wyborczych niektórym imigrantom. Wsparte zostało także tworzenie Warszawskiego Centrum Wielokulturowego jako przykładu konkretnego narzędzia międzysektorowego tworzenia polityki integracji cudzoziemców.


Działania realizowane były w ramach dwóch projektów: “Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji Imigrantów” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz “Lokalne polityki migracyjne – międzynarodowa wymiana doświadczeń w zarządzaniu migracjami w miastach” - dofinansowanego z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu Państwa.

 

Projekt rzeczniczy dla strategii antyrasistowskiej Lipiec 2012 - maj 2013

Od lipca 2012 Stowarzyszenie prowadziło kontynuację projektu „Przeciwko rasizmowi i ksenofobii: wypracowanie miejskiej strategii zapobiegania i reakcji”. Celem projektu było wsparcie procesu wdrażania i przyjmowania przez Kraków lokalnej strategii zapobiegania incydentom o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym. Program zakładał weryfikację praktyczną przyjętych założeń poprzez czerpanie z doświadczenia innych miast, które posiadają analogiczne rozwiązania. W ramach zaplanowanych działań zebrany został materiał służący dowiedzeniu skuteczności poszczególnych elementów strategii w zapobieganiu zjawisku ksenofobii i rasizmu, a który posłużył w działaniach lobbyingowych na rzecz przyjęcia i wdrożenia strategii.

Działania było finansowane ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

 

 

opis niedostepny

Luty - kwiecień 2013


W ramach projektu Akademia Interkulturalna – Dobre praktyki Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL przygotowało publikację, zawierającą zbiór pozytywnych inicjatyw związanych z promowaniem różnorodności kulturowej w Małopolsce. 

Więcej informacji: tutaj

 


opis niedostepny „INTERKULTURALIA - LET'S MEET!” to największa wielokulturowa impreza w Krakowie. Odbyła się w sobotę, 27 października 2012.

Celem imprezy było zaprezentowanie różnorodności kulturowej miasta. Obcokrajowcy mieszkający w Krakowie chcieli przybliżyć znaczenie swojej obecności oraz wpływ wymiany kulturowej na życie społeczne, ekonomiczne i kulturalne Krakowa.  Była to przede wszystkim okazja do wzajemnego poznania się i przełamania negatywnych stereotypów.

 

 

Przeciwko rasizmowi i ksenofobii: wypracowanie miejskiej strategii zapobiegania i reakcji

Sierpień 2011 - maj 2012

We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw społecznych MOWIS Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zrealizowaliśmy projekt “Przeciwko rasizmowi i ksenofobii: wypracowanie miejskiej strategii zapobiegania i reakcji”.

Nasze działania finansowane były ze środków CEE Trust - The Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe. 

 


 17 - 21 kwiecień 2012


Warszaty Grundtviga "Multicultural Europe - are we really united in diversity? Anti-discrimination training"

Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym uzyskanym z Komisji Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”.
 
Więcej informacji
  tutaj 

 

 

 

 

Działanie na rzecz zmiany

Styczeń - marzec 2012

Działanie na rzecz zmiany – wprowadzenie rekomendacji zawartych w raporcie „Cudzoziemcy w Krakowie”Projekt finansowany był ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

Suplement do raportu prezentujący zmiany w instytucjach dostępny jest tutaj 

 

 

 

Toast za Transkaukazję

10 czerwca 2011. Współorganizacja Toastu za Transkaukazję. Więcej informacji tutaj

 

 

 

 


Monitoring miejsc i insytyucji

Styczeń - lipiec 2011

“Monitoring krakowskich instytucji publicznych pod kątem ich dostosowania do potrzeb obcokrajowców mieszkających w Krakowie lub go odwiedzających, przygotowanie i upowszechnienie raportu, zawierającego propozycję działań naprawczych, spotkanie z przedstawicielami instytucji objętych monitoringiem”. Projekt był finansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

Więcej informacji oraz raport
"Cudzoziemcy w Krakowie" tutaj

 

 


Festiwal Afrykański w Krakowie 2011

25 maj - 5 czerwiec 2011

Razem z Afrykańskim Kołem Naukowym UJ, Fundacją FilmGramm i Stowarzyszeniem Archipelagi Kultury zorganizowaliśmy Festiwal Afrykański 2011 w Krakowie

www.festiwalafrykanski.pl

 


V Festiwal Filmów Afrykańskich Afrykamera w Krakowie

1 – 7 października 2010

Współorganizacja V Festiwalu Filmów Afrykańskich AfryKamera w Krakowie

www.2010.afrykamera.pl

 


Pliki do pobrania:

Program Festiwalu INTERKULTURALIA 2015.pdf (Rozmiar: 1626382 bajtów)
Projekt i program Interhead.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.