statut
Stowarzyszenia INTERKULTURALNI PL

Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. z dnia 24 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1393), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z dnia 14 lipca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118) oraz niniejszego Statutu.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL, zwane dalej ‘Stowarzyszeniem’ posiada osobowość prawną od chwili dokonania przez właściwy sąd wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2.

1. Nazwa Stowarzyszenia jest zastrzeżona i podlega ochronie.
2. Stowarzyszenie w kontaktach z partnerami zagranicznymi oraz projektach międzynarodowych może używać nazw obcojęzycznych, będących tłumaczeniem nazwy stowarzyszenia na dany język.

§ 3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ono prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności na terytorium Unii Europejskiej, państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Bliskiego Wschodu oraz Afryki.

§ 4.

1. Siedziba władz Stowarzyszenia mieści się w Krakowie.
2. Stowarzyszenie może zakładać biura zamiejscowe w innych miastach Polski oraz Unii Europejskiej. Biura te podlegają bezpośrednio władzom Stowarzyszenia, nie są samodzielne i działają w oparciu o statut stowarzyszenia.
3. Biurem Zamiejscowym kieruje Dyrektor powołany w drodze uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia, spośród lub spoza członków Stowarzyszenia.
4. Biura zamiejscowe Stowarzyszenia powołuje i likwiduje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.

§ 5.

1. Podstawą działalności Stowarzyszenia jest praca społeczna jego członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
3. Stowarzyszenie dla realizacji swych celów może również korzystać z wolontariatu na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 6.

Stowarzyszenie może używać pieczęci i znaku graficznego na zasadach określonych w przepisach szczególnych. Pieczęć i znak graficzny, określony w załączniku nr 1 do statutu podlega ochronie prawnej.

§ 7.

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o pokrewnym profilu działania.
2. Decyzję w sprawie przystąpienia do organizacji, o których mowa w niniejszym paragrafie, bądź wystąpieniu z nich, podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 8.

Celami Stowarzyszenia są:
1. Działalność w zakresie transferu kulturowego, dialogu międzykulturowego, propagowania różnorodności kulturowej i otwartości społeczeństw przyjmujących, prezentacji innych kultur w Polsce i za granicą, afirmacja kultur różnorodnych grup narodowościowych, etnicznych i społecznych.
2. Wspieranie badań międzykulturowych, etnicznych i etnograficznych. Edukacja międzykulturowa.
3. Wspieranie i podejmowanie działań na rzecz podtrzymania i zachowania dziedzictwa kultur i obyczajów różnorodnych grup etnicznych i narodowych.
4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju otwartego społeczeństwa obywatelskiego opartego na akceptacji różnorodności i współistnienia różnych kultur i narodów.
5. Działalność na rzecz przygotowania Polaków do sprostania wymogom społeczeństwa przyjmującego cudzoziemców.
6. Działalność w zakresie nauki, kursów i warsztatów międzykulturowych i etnicznych.
7. Wspieranie działań i inicjatyw służących ochronie praw człowieka; przeciwdziałaniu dyskryminacji, wspieraniu grup marginalizowanych społecznie; przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu; wspieraniu grup, bądź osób upośledzonych społecznie, w tym cudzoziemców i uchodźców.
8. Działalność na rzecz wspólnot lokalnych, samorządności lokalnej oraz organizacji społecznych.
9. Wspieranie pomocy społecznej dla uchodźców, ofiar konfliktów etnicznych i narodowościowych, osób dyskryminowanych.
10. Pomoc cudzoziemcom w integracji i aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym
11. Pomoc Polakom wyjeżdżającym i wracającym do kraju. Wspieranie mobilności i inicjatyw współpracy międzykulturowej.
12. Wspieranie inicjatyw i działalności służącej powiększaniu kapitału społecznego państw rozwijających się, w szczególności w zakresie celów milenijnych oraz celów zrównoważonego rozwoju do roku 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych.
13. Działalność na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równości kobiet i mężczyzn, praw dzieci, mniejszości etnicznych, narodowych, równości ras i swobód religijnych, przeciwdziałania ksenofobii, rasizmowi i uprzedzeniom wszelkiego rodzaju.
14. Wspieranie idei transparentności i służebnej roli instytucji publicznych w Polsce.
15. Inicjowanie działań zmierzających do podnoszenia standardu ochrony praw człowieka i obywatela oraz podejmowanie interwencji w przypadkach ich naruszeń.
16. Inicjowanie działań zmierzających do podnoszenia standardów administracji publicznej oraz sprawowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce.
17. Inicjowanie działań zmierzających do podnoszenia standardów sprawowania opieki psychologicznej oraz upowszechniania zasad prawidłowej komunikacji międzykulturowej i międzyludzkiej.
18. Udzielanie bezpłatnej pomocy i informacji prawnej, obejmującej reprezentację przed instytucjami władzy wykonawczej i wymiaru sprawiedliwości na zasadach określonych dla organizacji społecznych.
19. Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się problematyką ochrony praw człowieka, dialogu i transferu międzykulturowego.

§ 9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Wzajemne kontakty, systemy wymiany międzynarodowej, szkolenia, konferencje, wyjazdy, warsztaty międzykulturowe, imprezy i inne podobne działania z instytucjami publicznymi, ośrodkami kultury, Kościołami i związkami wyznaniowymi, organizacjami, stowarzyszeniami i grupami etnicznymi, narodowościowymi
i kulturalnymi w Polsce i za granicą.
2. Współpracę z instytucjami publicznymi, ośrodkami kultury, Kościołami i związkami wyznaniowymi, organizacjami, stowarzyszeniami i grupami etnicznymi, narodowościowymi i kulturalnymi w Polsce i za granicą w zakresie realizacji celów statutowych.
3. Rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń, realizacje wspólnych programów, konferencje, seminaria i innego rodzaju działania.
4. Rozwijanie i nawiązywanie współpracy z mediami i innymi niezależnymi instytutami, organizacjami czy instytucjami edukacji i oświaty.
5. Organizację pomocy psychologicznej oraz sieci wsparcia społecznego dla cudzoziemców oraz Polaków przygotowujących się do wyjazdów lub powracających z wyjazdów zagranicznych.
6. Monitoringi i działania strażnicze.
7. Edukację, działalność oświatową, kulturalną i szkolenia.
8. Organizację imprez kulturalnych i innego rodzaju podobnych wydarzeń oraz ich upowszechnianie.
9. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli, pomagających zwalczyć społeczne wykluczenie, w tym poprzez wszczynanie i przystępowanie do toczących się postępowań administracyjnych, sądowych i egzekucyjnych (wykonawczych) w sprawach administracyjnych, cywilnych i karnych w zakresie statutowej działalności określonej w § 9 punkt 7, 9, 11, 13, 15, 16 i 18 niniejszego statutu, na zasadach określonych przepisami prawa.
10. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
11. Organizację wieców, zgromadzeń i happeningów w zakresie dopuszczonym prawem.
12. Działalność edukacyjną, szkoleniową, wydawniczą, publicystyczną i badawczą.
13. Przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innego rodzaju rządowych dokumentów programowych związanych z przedmiotem działalności Stowarzyszenia.
14. Publikację raportów, występowanie z wnioskami i zapytaniami do odpowiednich organów państwowych i międzynarodowych.
15. Stworzenie biblioteki, narzędzi interaktywnych oraz bazy danych obejmującej dziedziny statutowej działalności Stowarzyszenia.

§ 9a.

1. Cele, określone w § 8 pkt 2-4, 6-8, 10, 13 i 19 oraz sposoby ich realizacji, określone w § 9 pkt 7-10, 12-15 stanowią przedmiot statutowej działalności organizacji pożytku publicznego.
2. Cele i sposoby ich realizacji, określone w pkcie 1 stanowią z zasady działalność nieodpłatną pożytku publicznego Stowarzyszenia.
3. W drodze uchwały, Zarząd Stowarzyszenia może podjąć decyzję, aby w zakresie celów określonych w § 8 pkt 2,6 i 7 oraz sposobów ich realizacji, określonych w § 9 pkt 7-8, 12-15 podjąć działalność odpłatną pożytku publicznego.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.

§ 11.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. członków zwyczajnych,
b. członków honorowych.

§ 12.

1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, a także osoba małoletnia w wieku 16-18 lat, pod warunkiem akceptacji celów Stowarzyszenia i woli działania na rzecz ich realizacji.
2. Za zgodą przedstawicieli ustawowych członkami Stowarzyszenia mogą być także inni małoletni.
3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także cudzoziemiec, w tym bezpaństwowiec, niezależnie od swojego miejsca zamieszkania, przy czym członkiem – założycielem może być jedynie cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania w Polsce.

§ 13.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zasłużona dla Stowarzyszenia, w szczególności, gdy wniosła wybitny wkład w realizację jego celów.

§ 14.

1. Nabycie członkostwa Stowarzyszenia z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 następuje w drodze podjęcia przez Zarząd stosownej uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji osoby ubiegającej się o przyjęcie w poczet członków.
2. Członkowie Założyciele Stowarzyszenia są jego członkami zwyczajnymi.
3. Nadanie godności członka honorowego zostaje dokonane w drodze uchwały przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów, na wniosek członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 5 członków zwyczajnych.

§ 15.

1. Członek zwyczajny, z wyłączeniem członka, o którym mowa w §12 ustęp 2 statutu ma prawo do:
a) brania udziału z głosem stanowiącym w obradach Walnego Zebrania,
b) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
c) zgłaszania opinii, postulatów i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
d) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub orzeczenia Komisji Rewizyjnej o wykluczeniu.
2. Każdy członek zwyczajny ma ponadto prawo do:
a) uczestnictwa we wszystkich pracach Stowarzyszenia,
b) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia przy realizacji celów statutowych,
3. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,
b) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) świadczenia na rzecz Stowarzyszenia pracy społecznej, w zakresie związanym z realizacją celów Stowarzyszenia,
d) upowszechniania celów Stowarzyszenia,
e) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.

§ 16.

1. Członkowie honorowi, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa do brania udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym, posiadają prawa określone w § 15 niniejszego Statutu.
2. Członkowie honorowi mają prawo brać udział, jednakże jedynie z głosem doradczym, w statutowych władzach Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi zwolnieni są od obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 17.

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
b) śmierci członka,
c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,
d) skreślenia z listy członków wskutek zaprzestania działalności w Stowarzyszeniu,
e) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek orzeczenia Komisji Rewizyjnej w przypadku uporczywego naruszania postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia, postępowania nieetycznego, sprzecznego z celami Stowarzyszenia bądź na jego szkodę,
f) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia w wyniku zapadnięcia prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
g) pozbawienia członkostwa honorowego uchwałą Walnego Zebrania Członków.
2. Ustanie członkostwa w sytuacji określonej w punktach c, d oraz f odbywa się poprzez uchwałę podjętą przez Zarząd Stowarzyszenia po uprzednim zawiadomieniu członka o zamiarze skreślenia go z listy członków listem lub mailem na ostatni wskazany przez członka adres. Skreślenie następuje po upływie miesiąca od wystosowania zawiadomienia. Zawiadomienie powinno zawierać przyczyny wykluczenia oraz pouczać o prawie odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty otrzymania odpisu stosownej uchwały.
3. Ustanie członkostwa w sytuacji określonej w punkcie e następuje wskutek orzeczenia Komisji Rewizyjnej, działającej jako Sąd Koleżeński, o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia, podjętej po przeprowadzeniu posiedzenia, na którym członek, którego sprawa dotyczy ma prawo być obecny. Zawiadomienie o terminie posiedzenia przesyła się temu członkowi listem lub mailem na ostatni wskazany przez członka adres z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Odpis orzeczenia o wykluczeniu dostarcza się członkowi na piśmie, przy czym zawiera ono uzasadnienie oraz pouczenie o prawie odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpisu orzeczenia.
4. Wobec osób, którym odmówiono członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 18.

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
2. W przypadku gdy liczba członków przekroczy 200 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, wybranych w proporcji jeden delegat na 10 członków. Mandat delegata trwa trzy lata.
3. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określi regulamin wydany przez Walne Zebranie Członków w formie uchwały.
4. W przypadku Zastąpienia Walnego Zebrania Członków Walnym Zebraniem Delegatów postanowienia statutu dotyczące Walnego Zebrania Członków stosuje się adekwatnie do Walnego Zebrania Delegatów.

§ 19.

1. Kadencja wybieralnych Władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów oddanych przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Wybór wybieralnych Władz Stowarzyszenia następuje spośród wszystkich jego członków.
3. Ta sama osoba może pełnić określoną funkcję w wybieralnych Władzach Stowarzyszenia, bądź sprawować mandat delegata przez nieograniczoną liczbę kadencji.
4. Uchwały wszystkich Władz Stowarzyszenia, jeśli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni członkowie władz mogą uchwalić, że głosowanie będzie miało charakter tajny.
5. W przypadku ustąpienia, wykluczenia bądź śmierci członka jednej z wybieralnych Władz Stowarzyszenia, bądź delegata w czasie trwania kadencji, skład osobowy Władz jest uzupełniany przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane przez Zarząd najpóźniej w ciągu miesiąca od wystąpienia wakatu.

Walne Zebranie Członków

§ 20.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą Władzą Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania należą wszelkie sprawy niezastrzeżone wyraźnie ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji innych Władz.
3. W Walnym Zebraniu Członków mają prawo brać udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, z wyłączeniem członków, o których mowa w § 12 ust. 2.
4. Członkowie honorowi mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu wyłącznie z głosem doradczym.

§ 21.

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zebrania odbywają się raz w roku jako zebrania sprawozdawczo- wyborcze. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane również przez Zarząd w każdym roku kalendarzowym kończącym kadencję Zarządu. Zebranie zwyczajne powinno się odbyć między 1 stycznia a 30 czerwca roku następującego po roku sprawozdawczym lub kończącym kadencję władz Stowarzyszenia.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 7 dni przed jego planowanym terminem. W jednym zawiadomieniu można wskazać więcej niż jeden termin, w którym może odbyć się Zebranie, na wypadek gdyby w pierwszym terminie Zebranie nie było zdolne do podjęcia uchwał, ze względu na brak kworum.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w każdym czasie przez Zarząd z własnej inicjatywy, bądź na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, albo na pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w terminie do 6 tygodni od otrzymania odpowiedniego wniosku lub podjęcia odpowiedniej uchwały.
5. W przypadku niezwołania przez Zarząd Walnego Zebrania Członków w trybie określonym w ust. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu, uprawnienie do zwołania Walnego Zebrania przysługuje Komisji Rewizyjnej.
6. Walne Zebranie obraduje według przyjętego przez siebie porządku obrad.
7. Obradami Walnego Zebrania kieruje jego Przewodniczący wybrany spośród uczestników Walnego Zebrania.
8. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, na jaki zwołano Zebranie, dopuszczalne jest podejmowanie uchwał kwalifikowaną większością 2/3 głosów obecnych członków na Zebraniu w następnym wyznaczonym terminie pod warunkiem, iż obecnych jest przynajmniej 1/3 członków stowarzyszenia.

§ 22.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1. Uchwalenie Statutu i jego zmian,
2. Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
3. Wybór i kooptacja delegatów do Walnego Zebrania Delegatów, w przypadku jego powstania,
4. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Władz Stowarzyszenia,
6. Zatwierdzenie budżetu Stowarzyszenia i udzielanie absolutorium z jego wykonania,
7. Ustalanie wysokości i trybu uiszczania składek członkowskich,
8. Rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Zarządu i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
10. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 23.

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz, odpowiadając przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 3 lub większej, nieparzystej liczby członków. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu wybrany przez Walne Zebranie Członków.
3. Uprawnieni do reprezentacji Stowarzyszenia, w tym w szczególności do zaciągania zobowiązań majątkowych w jego imieniu, są członkowie Zarządu, jednoosobowo.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy uwzględnieniu kworum określonego w § 19 ust. 4 statutu. W przypadku równowagi decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Dokonanie czynności, której przedmiotem jest zobowiązanie o wartości przekraczającej 25 tysięcy euro, wymaga uprzedniej zgody Zarządu wyrażonej w formie uchwały.
7. Kadencja Zarządu trwa 3 lata, chyba że Walne Zebranie Członków nie udzieli członkom Zarządu absolutorium w danym roku obrotowym. W takim przypadku kadencja Zarządu ulega skróceniu.

§ 24.

1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a. Realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
b. Podejmowanie uchwał w przedmiocie nabycia członkostwa zwyczajnego
c. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,
d. Podejmowanie uchwał w przedmiocie skreślenia z listy członków, w przypadkach określonych w statucie
e. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
f. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g. Sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia, w tym uchwalanie jego budżetu, podejmowanie decyzji w sprawie nabywania i zbywania składników majątkowych, zaciągania zobowiązań, w tym o charakterze niemajątkowym,
h. Podejmowanie uchwał o wstąpieniu do innych organizacji,
i. Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
j. Powoływanie i odwoływanie osób pełniących samodzielne funkcje
w Stowarzyszeniu, w tym ustalanie wielkości ewentualnego zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia, a także powoływanie Dyrektorów biur zamiejscowych Stowarzyszenia
k. Składanie sprawozdania ze swej działalności przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 25.

1. W sprawach pomiędzy Stowarzyszeniem a członkami Zarządu, Stowarzyszenie reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez Komisję Rewizyjną
2. Członek Zarządu może złożyć rezygnację ze sprawowanej funkcji z 3 miesięcznym wyprzedzeniem, składając stosowne oświadczenie Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna

§ 26.

1. Komisja Rewizyjna jest Władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 członków, w tym z Przewodniczącego, który organizuje jej pracę oraz reprezentuje Komisję na zewnątrz.
3. Członkami Komisji nie mogą być osoby, które:
a. są członkami organu zarządzającego lub pozostają z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b. były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

§ 27.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4. Prawo do zwołania Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem,
5. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
7. Ustanawianie pełnomocników Stowarzyszenia do reprezentacji w sprawach określonych w § 25 ust. 1 niniejszego Statutu,
8. Orzekanie w przypadkach wykluczenia ze Stowarzyszenia członka w przypadkach określonych w § 17 ust. 1 pkt e niniejszego Statutu.

§ 28.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we Władzach Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje jej Przewodniczący w terminie do jednego miesiąca od jej wyboru.
4. Walne Zebranie Członków może odwołać przed upływem kadencji Komisję bądź jej poszczególnych członków, jeżeli nie realizuje ona, lub nie realizują oni, swoich zadań. Wniosek o odwołanie Komisji bądź jej członka może zgłosić co najmniej 5 członków Stowarzyszenia. Uchwała o odwołaniu Komisji bądź jej członka wymaga większości 3/5 spośród obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 29.

W przypadkach określonych w § 27 pkt 3-4 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V
Majątek i dochody Stowarzyszenia

§ 30.

Majątek Stowarzyszenia stanowią środki pieniężne, prawa majątkowe i rzeczy, w tym nieruchomości, nabyte przez Stowarzyszenie w czasie jego działania.

§ 31.

Stowarzyszenie odpowiada za zaciągnięte zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 32.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności ze składek członkowskich, darowizn, spadków i zapisów, z dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
2. W przypadku podjęcia działalności pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie Stowarzyszenie może otrzymywać środki z tytułu odpisu 1 % podatku oraz inne środki określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w tej ustawie.

§ 33.

Dochody określone w § 32 mogą być użyte na realizację dowolnego z celów Stowarzyszenia, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, Zarząd jest organem powołanym do składania oświadczeń w kwestii przyjęcia bądź odrzucenia spadku. Zarząd odrzuci spadek, jeśli długi spadkowe przewyższają wartość składników majątkowych spadku.

§ 34.

Uchwalone przez Walne Zebranie Członków składki członkowskie określone w § 32, powinny być wpłacane corocznie, do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, w ciągu trzech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa uchwała Walnego Zebrania Członków.

§ 35.

Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 36.

1. Środki pieniężne Stowarzyszenia mogą być przechowywane wyłącznie na jego rachunku bankowym. Wszelkie wpłaty gotówkowe winny być bezzwłocznie przekazywane na rachunek Stowarzyszenia.
2. W przypadku podjęcia działalności pożytku publicznego środki przeznaczone na tą działalność lokowane są na odrębnych kontach.

§ 37.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 38.

Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i likwidacja Stowarzyszenia

§ 39.

1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana wymaga zwykłej większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu, a podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała w przedmiocie zmiany Statutu bądź rozwiązania Stowarzyszenia może zostać podjęta jedynie wówczas, gdy głosowanie nad nimi umieszczono w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
3. Do złożenia wniosku w przedmiocie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia uprawnieni są wyłącznie – Zarząd Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna bądź grupa przynajmniej 5 członków uprawnionych do głosowania.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
5. Likwidatorami zostają członkowie ostatniego Zarządu Stowarzyszenia, chyba że uchwała Walnego Zebrania Członków stanowi inaczej.
6. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).