projekty realizowane

Projekt NEW ABC ruszył pełną parą kw

"New ABC - Networking the Educational World: Accross the Boundaries for Community Building"

Styczeń 2021 - sierpień 2024

Liderem międzynarodowego projektu “New ABC – Networking the Educational World: Accross the Boundaries for Community Building”, realizowanego w ramach programu Horizon 2020 jest Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. Projekt będzie realizowany od 2021 roku przez cztery lata, a weźmie w nim udział czternastu partnerów z dziewięciu krajów. To już drugi projekt naukowy Stowarzyszenia realizowany w ramach tego unijnego programu badań i innowacji.

New ABC (Nowe Abecadło) to projekt nakierowany na wszechstronny rozwój i integrację dzieci w środowisku lokalnym ze szczególnym naciskiem na różnorodne formy edukacji. W projekcie oprócz badań terenowych przeprowadzimy pilotażowe mini projekty integracyjne w każdym z krajów uczestniczących w projekcie oraz przetestujemy projekty z innych krajów, badając jak można dostosować je do warunków lokalnych. Polski projekt skupi się na poszukiwaniu i budowaniu wspólnej tożsamości opartej na historii regionalnej, narodowej i ponadnarodowej. Umożliwi dzieciom współpracę z asystentami międzykulturowymi przy projektach artystycznych, które pomogą im się zakorzenić w nowym miejscu i odnaleźć siebie w nowym, nieustannie przekształcającym się świecie.

Stowarzyszenie odpowiedzialne będzie za stworzenie przewodnika działań w projekcie oraz metodologii realizacji i współtworzenia nowych rozwiązań edukacyjnych w szkołach. Przyświecają nam takie założenia jak podejście całościowe do dzieciństwa (whole-child approach), oddolne tworzenie dobrych praktyk (bottom-up approach), badania oparte na partycypacji (participatory research actions), zdolność do opieki i współczucia, współtworzenie. Będziemy pracować ze świetnym i sprawdzonym Zespołem badawczym, którego trzon tworzą Urszula Majcher-Legawiec, Jagoda (Jadwiga) Romanowska, Joanna Durlik, Adam Bulandra, a dbać o nich i ich dobrostan oraz o powodzenie całego przedsięwzięcia będzie koordynator Jakub Kościółek.

projekty realizowane

Projekt NEW ABC ruszył pełną parą kw

"New ABC - Networking the Educational World: Accross the Boundaries for Community Building"

Styczeń 2021 - sierpień 2024

Liderem międzynarodowego projektu “New ABC – Networking the Educational World: Accross the Boundaries for Community Building”, realizowanego w ramach programu Horizon 2020 jest Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. Projekt będzie realizowany od 2021 roku przez cztery lata, a weźmie w nim udział czternastu partnerów z dziewięciu krajów. To już drugi projekt naukowy Stowarzyszenia realizowany w ramach tego unijnego programu badań i innowacji.

New ABC (Nowe Abecadło) to projekt nakierowany na wszechstronny rozwój i integrację dzieci w środowisku lokalnym ze szczególnym naciskiem na różnorodne formy edukacji. W projekcie oprócz badań terenowych przeprowadzimy pilotażowe mini projekty integracyjne w każdym z krajów uczestniczących w projekcie oraz przetestujemy projekty z innych krajów, badając jak można dostosować je do warunków lokalnych. Polski projekt skupi się na poszukiwaniu i budowaniu wspólnej tożsamości opartej na historii regionalnej, narodowej i ponadnarodowej. Umożliwi dzieciom współpracę z asystentami międzykulturowymi przy projektach artystycznych, które pomogą im się zakorzenić w nowym miejscu i odnaleźć siebie w nowym, nieustannie przekształcającym się świecie.

Stowarzyszenie odpowiedzialne będzie za stworzenie przewodnika działań w projekcie oraz metodologii realizacji i współtworzenia nowych rozwiązań edukacyjnych w szkołach. Przyświecają nam takie założenia jak podejście całościowe do dzieciństwa (whole-child approach), oddolne tworzenie dobrych praktyk (bottom-up approach), badania oparte na partycypacji (participatory research actions), zdolność do opieki i współczucia, współtworzenie. Będziemy pracować ze świetnym i sprawdzonym Zespołem badawczym, którego trzon tworzą Urszula Majcher-Legawiec, Jagoda (Jadwiga) Romanowska, Joanna Durlik, Adam Bulandra, a dbać o nich i ich dobrostan oraz o powodzenie całego przedsięwzięcia będzie koordynator Jakub Kościółek.

"MICREATE - Dzieci migrujące i społeczności w zmieniającej się Europie"

Styczeń 2019 - czerwiec 2022

Stowarzyszenie w styczniu 2019 r. rozpoczęło nowy, międzynarodowy projekt, którego liderem jest Science and Research Centre (Znanstveno-Raziskovalno Središč e Koper) z Koper w Słoweni, we współpracy z trzynastoma innymi uczestnikami pod nazwą “MICREATE – Dzieci migrujące i społeczności w zmieniającej się Europie” (“MICREATE – Migrant Children and Communities in a Transforming Europe”) finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Horizon 2020 (numer umowy grantowej 822664).

Ogólnym celem projektu jest stymulowanie włączania różnych grup dzieci migrantów poprzez przyjęcie podejścia skoncentrowanego na dziecku oraz ich integracji w sferze edukacji i na poziomie postulatów politycznych. W oparciu o potrzebę ponownego spojrzenia na politykę integracyjną z jednej strony i spójność ze szczegółowym celem programu naukowego z drugiej strony, projekt badawczy ma na celu kompleksowe zbadanie współczesnych procesów integracji dzieci migrantów w celu ich wzmocnienia. Projekt wychodzi z założenia, że kraje europejskie i ich systemy edukacyjne napotykają różnorodne wyzwania związane z rosnącą różnorodnością etniczną, kulturową i językową, a zatem ma na celu: 1) określenie istniejących praktyk integracji dzieci migrantów na poziomie regionalnym i lokalnym poprzez zbieranie danych i ich wtórną analizę; 2) analizę społecznych skutków tych programów integracyjnych poprzez prowadzenie studiów przypadków w dziesięciu krajach, w których zastosowane zostaną jakościowe i ilościowe badania, oparte o metodologię ukierunkowaną na dzieci; 3) rozwój narzędzi integracyjnych oraz identyfikację inwestycji społecznych, w szczególności w polityce edukacyjnej i systemach szkolnictwa, które mają na celu wzmocnienie pozycji dzieci.

Projekt, eksplanacyjny w swej naturze, służy rozwiązywaniu konkretnych problemów. Jego eksploracyjna część dotyczy głównie podejścia skoncentrowanego na dziecku, pozwalającego lepiej zrozumieć wyzwania integracji oraz potrzeby migrantów. Jednak wyniki badań eksploracyjnych zostaną wykorzystane do tworzenia narzędzi i polityki w sposób wyraźnie ukierunkowane na rozwiązywanie problemów – w celu stymulowania integracji migrantów, wzmocnienia pozycji dzieci migrantów i odkrycia ich umiejętności jeszcze w ramach (angażujących też ich) badań. Nastąpi to poprzez stworzenie Laboratorium Integracji i Laboratorium Polityki, w którym głos dzieci, wyniki badań terenowych i analiza badań zastanych zostaną przełożone na praktyki i środki, dostępne dla specjalistów i praktyków oświatowych, a także na ramy polityki integracji migrantów, bardziej ukierunkowanej na dziecko, aby stymulować ich włączenie społeczne i skuteczne zarządzanie różnorodnością kulturową.

Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Horizon 2020
(numer umowy grantowej 822664).

"Małopolska przyjazna cudzoziemcom - wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich"

Wrzesień 2018 - czerwiec 2021

Stowarzyszenie zostało realizatorem zadań w ramach projektu “Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich”. W ramach projektu będziemy organizować wydarzenia kulturalno-integracyjne, wśród nich między innymi wielokulturowe kino plenerowe, dzień dziecka, gry miejskie, warsztaty i wycieczki. O planowanych wydarzeniach będziemy informować na naszej stronie internetowej i Fanpage’u.

Projekt finansowany jest z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

projekty realizowane

"New ABC - Networking the Educational World: Accross the Boundaries for Community Building"

Styczeń 2021 - sierpień 2024

Liderem międzynarodowego projektu “New ABC – Networking the Educational World: Accross the Boundaries for Community Building”, realizowanego w ramach programu Horizon 2020 jest Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. Projekt będzie realizowany od 2021 roku przez cztery lata, a weźmie w nim udział czternastu partnerów z dziewięciu krajów. To już drugi projekt naukowy Stowarzyszenia realizowany w ramach tego unijnego programu badań i innowacji.

New ABC (Nowe Abecadło) to projekt nakierowany na wszechstronny rozwój i integrację dzieci w środowisku lokalnym ze szczególnym naciskiem na różnorodne formy edukacji. W projekcie oprócz badań terenowych przeprowadzimy pilotażowe mini projekty integracyjne w każdym z krajów uczestniczących w projekcie oraz przetestujemy projekty z innych krajów, badając jak można dostosować je do warunków lokalnych. Polski projekt skupi się na poszukiwaniu i budowaniu wspólnej tożsamości opartej na historii regionalnej, narodowej i ponadnarodowej. Umożliwi dzieciom współpracę z asystentami międzykulturowymi przy projektach artystycznych, które pomogą im się zakorzenić w nowym miejscu i odnaleźć siebie w nowym, nieustannie przekształcającym się świecie.

Stowarzyszenie odpowiedzialne będzie za stworzenie przewodnika działań w projekcie oraz metodologii realizacji i współtworzenia nowych rozwiązań edukacyjnych w szkołach. Przyświecają nam takie założenia jak podejście całościowe do dzieciństwa (whole-child approach), oddolne tworzenie dobrych praktyk (bottom-up approach), badania oparte na partycypacji (participatory research actions), zdolność do opieki i współczucia, współtworzenie. Będziemy pracować ze świetnym i sprawdzonym Zespołem badawczym, którego trzon tworzą Urszula Majcher-Legawiec, Jagoda (Jadwiga) Romanowska, Joanna Durlik, Adam Bulandra, a dbać o nich i ich dobrostan oraz o powodzenie całego przedsięwzięcia będzie koordynator Jakub Kościółek.