Konkurs artystyczny Miasto wielokulturowe w XXI wieku

Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL wraz z Fundacją Wspierania Języka i Kultury Polskiej im. Mikołaja Reja serdecznie zapraszają uczniów i uczennice krakowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie artystycznym (plastyczno-literacko-fotograficzno-rzeźbiarskim) pn. “Miasto wielokulturowe w XXI wieku”. 

 Celem konkursu jest:

1. Promocja wielokulturowości, postaw społecznych opartych na tolerancji i otwarciu na różnorodność społeczną, w oparciu o poszanowanie otoczenia historycznego i kulturowego, w tym dziedzictwa lokalnego.
2. Zachęcenie uczniów do czynnego zainteresowania się miastem, jego historią, dziedzictwem kulturowym, tożsamością regionalną oraz umożliwienie im kreatywnego podejścia do przyszłości miasta jako ośrodka wielu kultur i rezerwuaru różnorodności społecznej.
3. Rozwój umiejętności artystycznych wśród dzieci, a także stworzenie impulsu do rozwoju wrażliwości międzykulturowej, umiejętności artystycznych oraz umożliwienie dzieciom i młodzieży poznanie miasta.

Tematyką prac ma być wyobrażenie artysty/-ki o mieście wielokulturowym w XXI wieku, migracjach, różnorodności społecznej. Prace winny uwzględniać kontekst lokalny, tj. odnosić się do historii i dziedzictwa miasta Krakowa. 

Praca winna być dostarczona do 15 grudnia do Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Ułanów 25, od poniedziałku do piątku w godz. 8 do 14, lub przesłana pocztą, kurierem na adres Stowarzyszenia Interkulturalni PL – ul. Lwowska 2a/48, 30-548 Kraków. Osobiste doręczenie na adres Stowarzyszenia nie jest możliwe i nie będzie akceptowane. W przypadku zdigitalizowanych prac audiowizualnych i fotograficznych mogą być one przesłane na adres interkulturalnipl@gmail.com pod warunkiem, iż ich rozmiar nie przekracza 20 GB. Osoba przesyłająca pracę elektronicznie zobowiązana jest uzyskać potwierdzenie dostarczenia pracy mailem zwrotnym. W innych przypadkach prace tego rodzaju mogą być dostarczone na nośniku danych (nośnik danych zostanie zwrócony na życzenie).

Zadanie finansowane jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków. 

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znajdują się do pobrania poniżej.