Konsultacje społeczne – założenia do nowej ustawy o cudzoziemcach

Do zadań statutowych Stowarzyszenia należy między innymi rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie oraz przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innego rodzaju rządowych dokumentów programowych związanych z przedmiotem działalności Stowarzyszenia. Dlatego też, po zapoznaniu się z „Projektem założeń do projektu ustawy o cudzoziemcach” opublikowanym na stronach internetowych Urzędu ds. Cudzoziemców postanowiliśmy przesłać do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nasze uwagi. Zachęcamy do zapoznania się z nimi!