Ogłaszamy program konferencji Otwarty Kraków, która odbędzie się 23-25 lutego

W dniach 23-25 lutego Radna Miasta Krakowa Małgorzata Jantos wraz ze Stowarzyszaniem INTRKULTURALNI PL oraz Fundacją Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja organizują konferencję „Otwarty Kraków”, której celem jest popularyzacja działań na rzecz różnorodności kulturowej i społecznej oraz integrację cudzoziemców w Krakowie.


Kraków jako miasto o tysiącletniej historii, leżące na styku wielu kultur i wpływów oraz przez pięć wieków stolica Polski ukształtowało się jako ośrodek o bogatej tradycji wielokulturowej. To tu, od XII wieku mogli swobodnie i w duchu tolerancji osiedlać się Żydzi, tworząc jedną z największych gmin w tym regionie, ale także Ormianie, Rusini oraz inni cudzoziemcy, w tym muzułmanie, którzy trwale odcisnęli swoje piętno w historii i dziedzictwie kulturowym Krakowa. Kraków jest miastem polskich królów, z których wielu posiadało korzenie czeskie, węgierskie, litewskie, francuskie, czy szwedzkie. To miasto starożytnych i nowożytnych szlaków handlowych, łączących Orient z Europą Zachodnią, Wiedeń z Prusami Wschodnimi i Gdańskiem. Kraków to także miasto uniwersyteckie, które w swej 600. letniej historii życia akademickiego przyciągało studentów i wybitne jednostki z całego świata, które budowały polską potęgę, kulturę i tożsamość. Nawet w okresie zaborów Kraków był nie tylko prężnym ośrodkiem podtrzymania polskiej tożsamości narodowej, ale i głównym na ziemiach polskich ośrodkiem kosmopolityzmu i łączenia kultur regionu Galicji.


Owe tradycje nie zostały zahamowane nawet w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, gdy cały kraj spadła w przepaść monokulturowości. Kraków zrodził papieża Jana Pawła II, który zrewolucjonizował kościół rzymskokatolicki otwierając papiestwo na świat, stając się papieżem pielgrzymem i orędownikiem różnorodności kulturowej, praw człowieka oraz godności i szacunku wobec Innych. Po odzyskaniu suwerenności w 1989 roku Kraków stał się wzrastającym ośrodkiem turystyki krajowej i międzynarodowej. Miejscem, w którym zaczęła się odradzać kultura żydowska w Polsce, a cudzoziemcy są mile widziani. Wreszcie mądra polityka samorządu doprowadziła do przekształcenia lokalnej gospodarki w inkubator usług outsourcingowych, nowoczesnych technologii oraz współpracy nauki i biznesu, dzięki czemu zaczęła lawinowo wzrastać liczba cudzoziemców osiedlających się w Krakowie na stałe.


We wrześniu 2016 roku Rada Miasta Krakowa przyjęła do realizacji Program Miejski „Otwarty Kraków”, przygotowany przez Wydział Spraw Społecznych UMK, a zainspirowany wspólnym projektem prowadzonym przez Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL oraz Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych. Program ma za zadanie ułatwić integrację cudzoziemców w Krakowie a Krakowian przekonać o pożytkach płynących z obecności cudzoziemców w mieście.


Konferencja przygotowywana przez nas ma pokazać potencjał, jaki wiąże się z obecnością oraz pracą cudzoziemców w Krakowie. To wydarzenie stworzone dla cudzoziemców, aby mogli pokazać prowadzone przez siebie projekty i udowodnić, iż realizacja programu Otwarty Kraków ma praktyczny, a nie tylko symboliczny sens. Chcemy skorzystać również z doświadczeń innych miast, aby sprawniej i skuteczniej zarządzać migracjami. Konferencja będzie okazją do poszukiwania rozwiązań problemów w procesie integracji takich jak bariera językowa oraz okazje edukacyjne. Chcielibyśmy stworzyć podwaliny systemu, w którym migranci staną się częścią wspólnoty lokalnej, żyjącej w dobrobycie i harmonii.
Serdecznie zapraszamy!

Program konferencji dostępny na stronie http://otwartykrakow.eu/program