Stanowisko Stowarzyszenia wobec dokumentu “Polska Polityka Migracyjna”

W związku z pojawieniem się w obiegu publicznym dokumentu „Polityka migracyjna Polski. Projekt z dnia 10 czerwca 2019 roku” uprzejmie prosimy, na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) o udzielenie nam informacji dotyczącej:

1. Kim są autorzy projektu Polityka migracyjna Polski z dnia 10 czerwca 2019? Proszę o podanie imion, nazwisk, stanowisk oraz wykształcenia członków Zespołu do Spraw Migracji oraz ewentualnie innych autorów opracowania, jeżeli prace były zlecane na zewnątrz.
2. Kto redagował projekt Polityka migracyjna Polski z dnia 10 czerwca 2019
w Departamencie Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA? Proszę o podanie imion, nazwisk, stanowisk oraz wykształcenia.
3. Proszę o podanie autorów poszczególnych rozdziałów opracowania, tj. podanie imienia i nazwiska osoby odpowiedzialnej za dany fragment lub każdy inny
z wyróżnionych w tekście punktów dokumentu.
4. Czy i z jakim ekspertami Zespół do Spraw Migracji konsultował się przygotowując projekt Polityka migracyjna Polski?
5. Proszę o podanie, ile kosztowało przygotowanie projektu Polityka migracyjna Polski z dnia 10 czerwca 2019, a także wskazanie wysokości wynagrodzenia dla poszczególnych autorów?

W związku z upublicznieniem niniejszego dokumentu przedstawimy poniżej uwagi do jego treści jednocześnie wnosząc aby dokument ten został skierowany do szerokich konsultacji społecznych i na podstawie otrzymanych w tych konsultacjach uwag był napisany od nowa. Pożądanym byłoby aby Ministerstwo wskazało obszary, które z punktu widzenia polityki migracyjnej mają znaczenie dla państwa polskiego oraz dokonało operacjonalizacji tych obszarów, tak aby instytucje konsultujące projekt, wśród których winny się znaleźć podmioty akademickie, w tym Centrum Badań nad Migracjami PAN, Centrum Badań Migracyjnych UW Centrum Badań Migracyjnych UAM, Jagiellońskie Centrum Studiów Migracyjnych, organizacje pozarządowe działające na rzecz migrantów i edukacji międzykulturowej oraz samorządy mogły – na podstawie takiego szkieletu – opisać jak ich zdaniem winna wyglądać i być realizowana polska polityka migracyjna.
W obecnym brzmieniu przedstawiony dokument nie może być zaakceptowany, gdyż projektuje zarządzanie procesami migracyjnymi
w sprzeczności z prawami człowieka, w szczególności zaś poszanowaniem godności ludzkiej, zakazem dyskryminacji etnicznej i religijnej, wolnością wyznania, naruszając nie tylko polskie normy konstytucyjne, ale również zobowiązania międzynarodowe określone w Konwencji Genewskiej z 1951 roku, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a przede wszystkim
w sprzeczności ze wspólną polityką migracyjną państw UE. Państwo polskie jest zobowiązane do poszanowania godności każdego człowieka, nadto nie może nikogo dyskryminować w życiu publicznym ze względu na pochodzenie lub narodowość,
a w szczególności wyznanie. Stąd, dokument w dużej mierze ksenofobiczny oraz islamofobiczny nie powinien w ogóle powstać.

Poniżej (plik do pobrania w pdf.) można się zapoznać z całością dokumentu skierowanego do MSWiA, w którym znajduje się szczegółowe ustosunkowanie się do treści upublicznionego dokumentu.