Kogo lubimy nienawidzić? – konferencja prezentująca raport z badań prasy – 4.09. Warszawa

Jak często w ostatnim roku używano wrogiego języka wobec mniejszości? Czy mowa nienawiści w mediach nasila się? Jakie grupy są najbardziej na nią narażone?

Na te i inne pytania odpowiemy podczas konferencji prasowej, promującej wyniki badań, przeprowadzonych w ramach projektu „Hate Speech Alert – przeciwko mowie nienawiści w przestrzeni publicznej”.

Serdecznie zapraszamy 4 września br. (piątek) o 12.00 do Pracowni Duży Pokój na Warecką 4/6 na konferencję prasową, poświęconą przedstawieniu raportu pt. “Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej. Raport z badań prasy w 2014 roku”. W ramach badania ilościowego analizie poddano artykuły z 2014 roku na temat 9 mniejszości w 7 gazetach codziennych i 13 tygodnikach. Pozwoliło to na wyodrębnienie 3 grup, w stosunku do których występuje najwyższe natężenie wrogiego języka, identyfikowanego jako mowa nienawiści. Dodatkowo, dokonano analizy jakościowej materiału prasowego, dotyczącego 3 wyłonionych grup.

To pierwsze takie badanie od 2001 roku.


Jak powstawała diagnoza?

Między październikiem 2014 roku a lipcem 2015 roku Stowarzyszenie zakończyło pracę nad diagnozą mowy nienawiści stosowanej przez polityków i dziennikarzy, która miała posłużyć wyodrębnieniu grup docelowych projektu Hate Speech Alert-przeciwko mowie nienawiści w przestrzeni publicznej. W ten sposób powstała publikacja “Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej. Raport z badań prasy w 2014 roku”. W ramach pracy nad publikacją dokonano ewaluacji i metaanalizy dotychczasowych danych i opracowań na temat tego zjawiska. Badania ilościowe otrzymanego od spółki Press Service materiału prasowego zakończyliśmy w kwietniu 2015 roku. W jego wyniku wytypowano trzy grupy wobec których stwierdzono najwyższy współczynnik współwystępowania języka charakterystycznego dla mowy nienawiści w otoczeniu wyrazów denotujących poszczególne grupy społeczne objęte badaniem.

Są to mniejszości seksualne, muzułmanie i Żydzi.

Analizę przeprowadzono za pomocą statystycznych narzędzi komputerowych w oparciu o automatyczną analizę słów oraz ich związków w badanych korpusach tekstowych. W ramach badania ilościowego analizie poddano 26 501 artykułów prasowych, które ukazały się pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2014 roku na temat 9 mniejszości w siedmiu gazetach codziennych oraz trzynastu tygodnikach.  Dodatkowo, przeprowadziliśmy analizę jakościową zgromadzonego materiału w odniesieniu do 3 wyłonionych grup.

Na konferencji nie tylko przedstawimy wyniki badań, ale także opowiemy o założeniach całego projektu, kolejnych etapach jego realizacji, jak i planie działań, związanych ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi i działalnością wolontariuszy w ramach grupy Hate Speech Alert, która monitoruje wypowiedzi polityków i dziennikarzy pod kątem występowania nienawistnego języka.

W konferencji wezmą udział m.in. autorzy raportu:

– dr Adam Bulandra – doktor nauk prawnych, kryminolog. Od 2002 roku aktywnie działa na rzecz przestrzegania praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji. Ekspert prawa migracyjnego, autor licznych publikacji i raportów o tematyce poświęconej migrantom, uchodźcom i polityce migracyjnej. Współzałożyciel i wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia INTERKULTURALNI PL.

– dr Mateusz Zimnoch – doktor nauk o mediach, współpracownik Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek rady naukowej czasopisma „Literary Journalism Studies” oraz zastępca redaktora naczelnego „Naukowego Przeglądu Dziennikarskiego”. Pracuje także jako specjalista ds. marketingu i PR.oraz przedstawiciele organizatorów.

Odniesiemy się również do problemu nasilenia mowy nienawiści wobec uchodźców.

Raport będzie prezentowany publicznie po raz pierwszy.

Więcej informacji w załącznikach.