Ważne informacje dla cudzoziemców w Polsce

W dniu dzisiejszym ukazała się w Dzienniku Ustaw tzw. tarcza antykryzysowa. Zawiera ona również rozwiązania tymczasowe dla cudzoziemców.


Cudzoziemcy otrzymali następujące prawa:
– prawo do złożenia wniosku o pobyt czasowy lub jego przedłużenia, a także o pobyt stały, pobyt rezydenta UE, w ramach mobilności krótko i długoterminowej oraz przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa do 30 dnia od ustania stanu epidemii jeżeli termin na dokonanie tej czynności przypadał w okresie epidemii lub stanu zagrożenia epidemią,
– prawo do złożenia wniosku o przedłużenie wizy do 30 dnia od ustania stanu epidemii jeżeli termin ważności wizy upływa w trakcie epidemii lub stanu zagrożenia epidemią,
– jeżeli cudzoziemcowi w okresie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego upływa prawo do legalnego pobytu z jakiegokolwiek powodu (upływ terminu ważności karty pobytu, upływ terminu ważności wizy, koniec okresu bezwizowego) z mocy prawa ważność tych podstaw ulega przedłużeniu do 30 dnia po ustaniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Nie trzeba w tym okresie wymieniać karty pobytu ani uzyskiwać naklejki wizowej,
– Legalnie przebywający w Polsce cudzoziemcy mają prawo do świadczenia postojowego, które będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, chyba że zarabiali miesięcznie powyżej 300% średniej krajowej (ok. 14 500 złotych). Świadczenie postojowe to zależnie od formy zatrudnienia 50-80% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli ktoś pracował na części etatu ulega ono zmniejszeniu,
– przedłużeniu ulegają również pozwolenia na pracę oraz oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom jeżeli ich koniec przypadał w okresie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Praca takich osób będzie legalna do 30 dnia po ustaniu tych stanów,
– przedłużeniu ulega termin dobrowolnego powrotu cudzoziemca, który przypada w okresie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego do 30 dnia po ustaniu tych stanów,
– cudzoziemiec, będący najemcą lokalu ma prawo złożyć Wynajmującemu oświadczenie o przedłużeniu okresu najmu do dnia 30 czerwca 2020 roku. W tym okresie umowy najmu nie będzie można wypowiedzieć ani nie wolno będzie podnieść czynszu, ale obowiązkiem jest ponoszenie czynszu i opłat w dotychczasowej wysokości.


Cieszymy się, iż wprowadzono rozwiązania tymczasowe dla cudzoziemców, w specustawie nie ma jednak regulacji odnoszących się do kwestii najistotniejszych z punktu widzenia funkcjonowania cudzoziemców w Polsce, tj. regulacji związanych np. z utratą przez cudzoziemca pracy czy zmianą pracodawcy po utracie pracy. Ustawodawca nie przewidział tutaj żadnych przepisów szczególnych, co może w istotny sposób wpływać negatywnie na sytuację cudzoziemców od których wymaga się zarejestrowanego oświadczenia o powierzeniu pracy lub też zezwolenia na pracę. Po utracie pracy nie będą oni bowiem mieli możliwości podjęcia nowej pracy, choćby znaleźli pracodawcę, który chce ich zatrudnić.
Należy zatem uznać, iż przyjęte rozwiązania mają charakter szczątkowy i nie odpowiadają na ich potrzeby. Obawiamy się, iż może to skutkować uchyleniem zezwoleń pobytowych lub zwiększeniem się sfery nielegalnego zatrudniania cudzoziemców w okresie stanu epidemii.  

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000056801.pdf