Konsultacje społeczne projektu ustawy o cudzoziemcach?

Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL w listopadzie 2012 roku, zaproszone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, wystosowało opinię w sprawie projektu ustawy o cudzoziemcach. W dniach 30 i 31 stycznia 2013 pod egidą Ministerstwa odbywała się konferencja uzgodnieniowa w sprawie projektu tej ustawy. Niestety okazało się, iż konsultacje społeczne nowej ustawy o cudzoziemcach nie odbywają się w atmosferze prawdziwego dialogu, a wręcz odwrotnie, oparte są o jednostronny dyktat gospodarza – Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które narzuca partnerom społecznym formułę spotkania oraz styl pracy nad projektem. Wystosowane bowiem do naszej organizacji zaproszenie nadeszło tuż przed rozpoczęciem konferencji, a więc bez zachowania odpowiedniego terminu, a nadto zawierało niedopuszczalne domniemanie, iż brak obecności na spotkaniu oznacza odstąpienie od nieuzgodnionych uwag.

W tej sytuacji, gdy z przyczyn obiektywnych nie byliśmy w stanie uczestniczyć w spotkaniu, postanowiliśmy wystosować list do premiera RP w sprawie negatywnych praktyk podległego mu resortu, którego treść załączamy poniżej.

Ponadto, biorąc pod uwagę styl uwag projektodawcy do słusznych postulatów organizacji pozarządowych, dążących do nadania ustawie o cudzoziemcach cywilizowanego kształtu (patrz tabela zamieszczona poniżej), wydaje nam się niezbędne dążenie do przeprowadzenia w Sejmie RP wysłuchania publicznego w sprawie ustawy. Inaczej proces zamknięcia naszego kraju na napływ cudzoziemców, w tym cudzoziemców wysokowykwalifikowanych będzie w dalszym ciągu postępował, co zaskutkuje w przyszłości kryzysem demograficznym, ograniczy szanse rozwoju naszego kraju, negatywnie wpływają na kulturę, rozwój kapitału społecznego i ograniczy nasze szanse na znaczący awans cywilizacyjny.