List otwarty do Marszałkini Ewy Kopacz w sprawie wysłuchania publicznego ustawy o cudzoziemcach

Zdaniem naszego Stowarzyszenia konsultacje społeczne projektu ustawy o cudzoziemcach nie doprowadziły do nadania jej pożądanego kształtu i w obecnym brzmieniu ustawa w dalszym ciągu będzie powodowała brak zainteresowania naszym krajem jako miejscem osiedlenia sie czy migracji. Jest to istotny problem, gdyż tylko napływ znacznej liczby cudzoziemców do Polski gwarnatruje rozwój społeczny i cywilizacyjny naszego kraju. To z kolei wymaga podjęcia przez polskiego ustawodawcę aktywnych, ponadstandardowych działań sprzyjajacych migracji i otwierających Polskę na napływ cudzoziemców. Projektowana ustawa nie zawiera tego rodzaju instytucji, jest zachowawcza, oparta na minimalnych standardach UE i wychodzi w swych założeniach z defensywnej wizji migracji.
W tym kontekście wydaje się, iż w żywotnym interesie podmiotów społecznych, dla których polityka migracyjna jest istotna, jest poparcie idei wysłuchania publicznego w sprawie projektu ustawy o cudzoziemcach w Sejmie RP. Tylko takie wysłuchanie bowiem może jeszcze zmienić w istotnym zakresie kształt przyszłej ustawy o cudzoziemcach i uświadomić parlamentarzystom, iż kształt przepisów regulujących zasady pobytu cudzoziemców będzie rzutował na wzrost lub spadek kapitału społecznego i gospodarczego Polski oraz jej konkurencyjność w stosunku do innych krajów UE.
Nasze Stowarzyszenie przygotowało zatem list otwarty do Marszałkini Sejmu RP w tej sprawie.

 Naszą inicjatywę można poprzeć podpisując petycję w tej sprawie:

http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=9297