Projekt naukowy MICREATE

Po czterech latach, w czerwcu 2022 roku Stowarzyszenie zakończyło realizację międzynarodowego projektu, którego liderem było Science and Research Centre (Znanstveno-Raziskovalno Središč e Koper) z Koper w Słoweni, we współpracy z trzynastoma innymi uczestnikami pod nazwą “MICREATE – Dzieci migrujące i społeczności w zmieniającej się Europie” (“MICREATE – Migrant Children and Communities in a Transforming Europe”) finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Horizon 2020 (numer umowy grantowej 822664).


Ogólnym celem projektu było stymulowanie włączania różnych grup dzieci migrantów poprzez przyjęcie podejścia skoncentrowanego na dziecku oraz ich integracji w sferze edukacji i na poziomie postulatów politycznych. W oparciu o potrzebę ponownego spojrzenia na politykę integracyjną z jednej strony i spójność ze szczegółowym celem programu naukowego z drugiej strony, projekt badawczy miał na celu kompleksowe zbadanie współczesnych procesów integracji dzieci migrantów w celu ich wzmocnienia. Projekt wychodził z założenia, że kraje europejskie i ich systemy edukacyjne napotykają różnorodne wyzwania związane z rosnącą różnorodnością etniczną, kulturową i językową, a zatem miał na celu: 1) określenie istniejących praktyk integracji dzieci migrantów na poziomie regionalnym i lokalnym poprzez zbieranie danych i ich wtórną analizę; 2) analizę społecznych skutków tych programów integracyjnych poprzez prowadzenie studiów przypadków w dziesięciu krajach, w których zastosowane zostaną jakościowe i ilościowe badania, oparte o metodologię ukierunkowaną na dzieci; 3) rozwój narzędzi integracyjnych oraz identyfikację inwestycji społecznych, w szczególności w polityce edukacyjnej i systemach szkolnictwa, które mają na celu wzmocnienie pozycji dzieci.

Projekt, eksplanacyjny w swej naturze, przysłużył się rozwiązywaniu konkretnych problemów. Jego eksploracyjna część dotyczyła głównie podejścia skoncentrowanego na dziecku, pozwalającego lepiej zrozumieć wyzwania integracji oraz potrzeby migrantów. Wyniki badań eksploracyjnych zostały wykorzystane do tworzenia narzędzi i polityki w sposób wyraźnie ukierunkowany na rozwiązywanie problemów – w celu stymulowania integracji migrantów, wzmocnienia pozycji dzieci migrantów i odkrycia ich umiejętności jeszcze w ramach (angażujących też ich) badań. Nastąpiło to poprzez stworzenie Laboratorium Integracji i Laboratorium Polityki, w którym głos dzieci, wyniki badań terenowych i analiza badań zastanych zostały przełożone na praktyki i środki, dostępne dla specjalistów i praktyków oświatowych, a także na ramy polityki integracji migrantów, bardziej ukierunkowanej na dziecko, aby stymulować ich włączenie społeczne i skuteczne zarządzanie różnorodnością kulturową.
 

Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Horizon 2020 (numer umowy grantowej 822664).