Przeciwdziałanie mowie nienawiści. Podręcznik dla środowiska politycznego

 

Publikacja ta powstała w ramach projektu „Hate Speech Alert – przeciwdziałanie mowie nienawiści w przestrzeni publicznej”, finansowego z Funduszy EOG w ramach programu „Obywatele dla demokracji” i realizowanego przez Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL i Fundację Dialog-Pheniben. Zasadniczym zadaniem publikacji było dostarczenie politykom, głównie parlamentarnym wiedzy z zakresu problematyki mowy nienawiści oraz regulacji antydyskryminacyjnych, w tym charakterystyka najczęstszych postaw skutkujących nierównym traktowaniem oraz opis grup, w największym stopniu narażonych na dyskryminację, wykluczenie oraz nienawiść społeczną.
Podręcznik składa się z kilku części. W pierwszej podana jest definicja mowy nienawiści, tak jak zjawisko to jest rozumiane w prawie międzynarodowym. Omówiony zostaje również stan polskiego prawa w zakresie definiowania, przeciwdziałania i represjonowania wypowiedzi, które wpisują się w definicję mowy nienawiści. Omówienie zagadnień prawnych podparte jest konkretnymi przykładami i studiami przypadków.
Podręcznik zawiera również analizę problemu relacji między wolnością słowa a mową nienawiści oraz prawem do słusznej, racjonalnej krytyki zachowań innych ludzi.

W dalszej części podręcznika omówiona zostaje rola środowiska politycznego w przeciwdziałaniu mowie nienawiści w przestrzeni publicznej. W podręczniku podkreślone jest zróżnicowanie traktowania różnych grup społecznych w zakresie ich ochrony przed zjawiskiem mowy nienawiści, szkalowania lub znieważania. Omawiane są przyczyny dyskryminacji osób ze względu na płeć, pochodzenie narodowe, etniczne lub rasowe, wyznanie lub bezwyznaniowość, wiek, niepełnosprawność lub orientację seksualną.


Ostatnia część podręcznika poświęcona jest bezpośrednio językowi używanemu w polityce oraz zawiera zalecenia poprawnego politycznie języka. Autorzy tłumaczą dlaczego warto trzymać się reguł poprawności politycznej i dlaczego jej reguły są społecznie pożyteczne, wbrew potocznym sądom i stereotypom. Zalecenie związane z używaniem wrażliwego języka podzielone są na zalecenia ogólne i szczegółowe, dotyczące poszczególnych grup, wobec których prawo zakazuje dyskryminacji w życiu społecznymi i politycznym.

Przeciwdziałanie mowie nienawiści. Podręcznik dla środowiska politycznego