Prowadzenie Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców w Krakowie

Kwiecień 2019 – grudzień 2019

Już po raz drugi Stowarzyszenie było organizacją partnerską w prowadzeniu Punktu Infrormacyjnego dla Obcokrajowców w Krakowie.
Punkt był prowadzony przez Fundację Współpracy Polsko-Ukraińskiej U-WORK we współpracy z Fundacją Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M. Reja,Fundacją ONE WORLD – ONE HEART, Stowarzyszeniem Rodzin Wielokulturowych oraz naszą organizacją. Patronem medialnym był portal “UAinKrakow.pl”. Zadaniem Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców była realizacja następujących celów:

1. Zwiększenie wiedzy cudzoziemców na temat ich praw i obowiązków oraz kwestii związanych z życiem w mieście w obszarach:
– dostępu do edukacji,
– dostępu do służby zdrowia,
– dostępu do kultury,
– uzyskiwania specjalistycznych uprawnień, np. prawa jazdy, karty rowerowej dla osób niepełnoletnich,
– dostępu do pomocy społecznej i świadczeń socjalnych,
– dostępu do rynku pracy i równych warunków zatrudnienia, doradztwa personalnego czy zawodowego,
– dostępu do rynku mieszkaniowego,
– dostępu do interwencji kryzysowej, pomocy prawnej, adwokata, pomocy psychologicznej i in. w przypadku doświadczania nierównego traktowania, w tym przemocy i/lub dyskryminacji,
– pomocy w załatwianiu spraw życiowych, np. z zakresu legalizacji pobytu, uzyskaniu Karty Polaka, meldunku, PESEL, E-PUAP
– rejestracji dzieci, obywatelstwa, pozwolenia na pracę i in.,
– korzystania z możliwości podnoszenia własnej wiedzy i kompetencji, np. bezpłatnej i/lub płatnej oferty kursów językowych, kwalifikacyjnych, zawodowych.

2. Wzrost zaangażowania obywatelskiego cudzoziemców mieszkających w Krakowie oraz ich integracji z mieszkańcami miasta poprzez:
– wskazywanie możliwości włączania się w działalność grup społecznych i podejmowania aktywności obywatelskiej, pomoc w zrzeszaniu się i samoorganizacji,
– informowanie nt. działających w Krakowie organizacji i instytucji działających na rzecz migrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych,
– popularyzowanie wiedzy nt. eventów i wydarzeń kulturalno-oświatowych,
– popularyzację idei Budżetu Obywatelskiego,
– uniknięcie zjawiska “Expat Blues”.

3. Wzmocnienie działań informacyjno-promocyjnych w obszarze integracji cudzoziemców w Krakowie, w tym:
– obsługa skrzynki mailowej Punktu Informacyjnego, udostępnionej do obsługi cudzoziemców (info@migrant.krakow.pl),
– obsługa dyżurnego telefonu ( 12 312 46 06) informacyjnego dla cudzoziemców w trakcie pełnionych dyżurów,
– obsługa FanPage na Facebooku Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców, stały kontakt z Referatem ds. Projektów Społecznych, Dialogu i Wielokulturowości w zakresie opracowywania treści do publikacji,
– dostarczanie plakatów oraz ulotek PIO do urzędów i instytucji obsługujących migrantów.

4. Obsługa w Punkcie informacyjnym minimum w językach: polskim, angielskim, ukraińskim, rosyjskim.

Działanie było finansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków.